İnsanlığın Çağları

İnsanlığın Çağları

 1. Mezopotamya Medeniyeti MÖ:(5.500)

  • MÖ. 31. ve  40. yüzyıllar (3999-3000)


 2. Sümerler (MÖ 4000-2000)
 3. Uruk, antik bir Sümer şehri.
 4. Uruk Kralı Utu-hegal
 5. Uruk Kralı Gılgamış
 6. Eridu, tapınaklarıyla ünlü Sümer şehri.
 7. Eridu Kralı Adapa, Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insandır.
 8. Elam (MÖ:3000)
 9. Hurriler (MÖ:3000)
 10. Antik Mısır (M.Ö:3000)
 11. Tuvana Krallığı (MÖ:3000-2000)

  • MÖ. 21. ve  30. yüzyıllar (2999-2000)


 12. Mısır Eski Krallık (M.Ö:2575-2130)
 13. Antik Mısır Firavunu Zoser (MÖ:2686-2613) 
 14. Hattiler .(M.Ö. 2350-2150)
 15. Akad İmparatorluğu (M.Ö: 2334-2150)
 16. Mısır Orta Krallık (M.Ö:2050-1650)
 17. Amoriler (M.Ö: 2000-1600)
 18. Asur İmparatorluğu (MÖ:2000)
 19. Asurbanipal (Asur Kralı)
 20. Çin İmparatorluğu (M.Ö:2000)
 21. Akad kralı Sargon
 22. Kassitler (M.Ö:1900)


 23. Babil İmparatorluğu (M.Ö:1894)
 24. Babil Kralı Hammurabi (M.Ö: 1810-1750)
 25. Shang Hanedanı Uygarlığı (M.Ö:1766-1046)


  • MÖ. 17. yüzyıl (1699-1600)


 26. Hititler Krallığı (MÖ: 1600-1178)

  • MÖ. 16. yüzyıl (1599-1500)


 27. Mısır Yeni Krallık (MÖ:1550-1070)

  • MÖ. 15. yüzyıl (1499-1400)


 28. Mitanniler (M.Ö: 1500-1300)

  • MÖ. 14. yüzyıl (1399-1300)


 29. Mısır Yeni Kralı II. Ramses (MÖ:1302-1212)
 30. Hitit Kralı Muvattali
 31. Kimmerler (MÖ:14 yy-MÖ:8 yy)

  • MÖ. 11. yüzyıl (1099-1000)


 32. İyonyalılar (MÖ: 1000)
 33. Urartu Krallığı (MÖ:1.000-600)

  • MÖ. 9. yüzyıl (899-800)


 34. Makedonya Krallığı (MÖ: 800-146)

  • MÖ. 8. yüzyıl (799-700)


 35. Antik Yunanistan (MÖ:756-146)
 36. Roma İmparatorluğu
 37. Roma Krallığı (MÖ 753 – MÖ 510)

  • MÖ. 7. yüzyıl (699-600)


 38. Lidyalılar (MÖ: 687)
 39. Med İmparatorluğu MÖ.678-MÖ.549
 40. Yeni Babil İmparatorluğu (MÖ:626-MÖ:539)
 41. Etrüskler (MÖ:600-MÖ:200)

  • MÖ. 6. yüzyıl (599-500)


 42. ℘Pisagor (Pitagoras) (MÖ:570-495) (Filozof, Matematikçi)
 43. ℘Konfüçyus (MÖ:551)
 44. Persler (MÖ:555.334) Pers İmparatorluğu (Persler) (MÖ: 555-334)
 45. Ahameniş İmparatorluğu (MÖ 550–MÖ 330), Birinci Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk.
 46. Ahameniş İmparatoru I. Darius (MÖ:558-486)
 47. Roma Cumhuriyeti (M.Ö. 509 – M.Ö. 27)

  • MÖ. 5. yüzyıl (499-400)


 48. ℘Sokrates (MÖ:470-399) Antik felsefede önemli bir dönüşüm gerçekleştiren Yunan filozofu.
 49. ℘Hipokrat (MÖ:460)

  • MÖ. 4. yüzyıl (399-300)


 50. ℘Aristoteles (MÖ:384–322)
 51. Makedonya Kralı Büyük İskender (MÖ:356-323)
 52. Seleukos İmparatorluğu (MÖ:323-MÖ:63)

  • MÖ. 3. yüzyıl (299-200)


 53. Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ:220)
 54. Part İmparatorluğu (MÖ 247–MS 224), Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları.

  • MÖ. 2. yüzyıl (199-100)


 55. Galyalılar (MÖ:200-MÖ:50)

  • MÖ. 1. yüzyıl (99-0)


 56. Almanlar  (MÖ:100)
 57. Cermen Kabileleri (MÖ:100–MS 300)
 58. Doğu Hun İmparatorluğu (MÖ: 54)
 59. Batı Hun İmparatorluğu (MÖ:54)
 60. Roma İmparatorluğu (MÖ: 27–MS 395)
 61. Roma İmparatoru Augustus (MÖ 16 Ocak 27 – MS 19 Ağustos 14) 

  • 1. yüzyıl (0-99)


 62. Roma İmparatoru Marcus Cocceius Nerva (30-98)

 63. Sâsânîler (226-651)
 64. Sâsânî Hükümdarı Erdeşîr (226-240)

  • 4. yüzyıl (300-399)


 65. Avrupa Hun İmparatorluğu (370 – 470)
 66. Avrupa Hun İmparatoru Balamir Han (370-378)
 67. Batı Roma İmparatorluğu (395-)
 68. Roma İmparatoru Julianus (361-363)

  • 5. yüzyıl (400-499)


 69. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (395-1453)
 70. Ak Hun İmparatorluğu (420-562)
 71. Ak Hun İmparatoru Akşunvar (Aksuvar) Han
 72. Gotlar
 73. Vandallar ve Alanlar Krallığı (435-534)
 74. Ostrogotlar Krallığı (493–553)
 75. Hazarlar (468-965) Türk Devleti

  • 6. yüzyıl (500-599)


 76. Göktürkler
 77. I. Göktürk Kağanlığı (552-588)
 78. I. Göktürk Kağanı Bumin Kağan (546-552)
 79. Muhammed (571-632) Son peygamber.
 80. Batı Göktürk Kağanlığı (582-659)
 81. Batı Göktürk Kağanı Buyruk Kağan
 82. Doğu Göktürk Kağanlığı (582-630)
 83. Doğu Göktürk Kağanı Yami Kağan (600-609)

  • 7. yüzyıl (600-699)


 84. İslâm (610) Son ilâhî din.
 85. II. Göktürk Kağanlığı (682-745)
 86. II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)
 87. Avar Kağanlığı (562-823)
 88. Emevîler (661-750) Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra hüküm süren ilk İslâm hanedanı.

  • 8. yüzyıl (700-799)


 89. ℘Ebû Hanife (699-767)
 90. Hazar Kağanı Bihar  (730)
 91. ℘İbnü’l-Mukaffa (724-759) Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı
 92. Uygurlar (745-840)
 93. Abâsîler (750-1258) Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen hânedan
 94. Abbâsî halifesi Mansûr (754-775) .
 95. Endülüs (756-1492) İslâm hâkimiyetindeki İspanya.
 96. ℘Hâris el-Muhâsibî (781-857) Sûfî, kelam alimi.
 97. Abbâsî halifesi Hârûn er-Reşîd (786-809) 

  • 9. yüzyıl (800-899)


 98. ℘Bâyezid-i Bestâmî (802-875)
 99. ℘İbn Kerrâm (806-869)
 100. Seferîler (861-1003)
 101. Sâmânîler (819-1005)
 102. İskoçya Krallığı (843-1707) Büyük Britanya’nın kuzeyine egemen bir tarihi devlet.
 103. Sâmânî hükümdarı İsmail b. Ahmed (892-907) 
 104. Karahanlılar (840-1042)
 105. Karahanlı Hanı Hârun Buğra Han (ö. 382/992)

  • 10. yüzyıl (900-999)


 106. Fatîmîler (909-1171) Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
 107. İngilizler
 108. İngiltere Krallığı (927-1707)
 109. Büveyhîler (932-1062) İran ve Irak’ta hüküm süren Deylem asıllı bir hânedan
 110. Polonya (966-..)
 111. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (962-1806)
 112. ℘Ebu Reyhan Biruni (973-1051)
 113. Gazneliler (963-1186) Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir Müslüman-Türk hanedanı.
 114. ℘İbn Sînâ (981-1037) Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.

  • 11. yüzyıl (1000-1099)


 115. ℘Yûsuf Has Hâcib (1017-1077)
 116. Lehistan Krallığı (1025–1569)
 117. Lehistan dükü I. Bolesław (1025-..) 
 118. ℘Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî (1026-1107) Anadolu’daki bazı sosyal-dinî hareketlerde önemli rol oynayan Vefâiyye tarikatının kurucusu.
 119. Vefâiyye Tarikatı (Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.)
 120. Büyük Selçuklu Devleti (1037-1157)
 121. ℘Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
 122. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan (1029-1072)
 123. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah (1055-1092)
 124. ℘Gazzâlî (1057-1111)
 125. ℘Ebû’l-Berekât el-Bağdâdî (1068-1152)
 126. Roma İmparatoru Romen Diyojen, (1068-1071)
 127. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)
 128. ℘İbn Bâcce (1077-1139) Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozof.

  • 12. yüzyıl (1100-1199)


 129. ℘Ahmed Yesevî (1093-1166) Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
 130. Harizmşahlar (1097-1231) Hârizm ve İran’da hüküm süren Türk-İslâm hânedanı
 131. Zengîler (1127-1233)
 132. Zengî Sultanı İmâdüddin Zengi (1127-1146)
 133. ℘Ferîdüddin Attâr (1145-1221)
 134. ℘Fahreddin er-Râzî (1150-1210)
 135. ℘Sühreverdî, Maktûl (1154-1191)
 136. ℘İbnü’l-Arabî, Muhyiddin (1165-1240) Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
 137. Eyyûbîler (1171-1348)
 138. Eyyûbî Sultanı Selâhaddin Eyyûbî (1171-1193)
 139. Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı (1204-1461)
 140. ℘Necmeddîn el-Kâtibî (1204-1277) İbn Sînâcı filozof ve mantıkçı.
 141. ℘Mevlânâ (1207-1273)
 142. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Alaeddin Keykubat (1220 – 1237)
 143. Altın Orda Hanlığı (1241-1502) yılları arasında Deştikıpçak’ta hüküm süren bir Türk-Moğol devleti.
 144. Altın Orda Hanı Batu Han (1227-1256) Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı
 145. ℘Dede Garkın (13.yy)
 146. Babaîlik (1240) Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
 147. ℘Baba İshak (1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı hazırlanan ve “Babaî isyanı” diye bilinen büyük Türkmen ayaklanmasında Baba İlyas adına harekâtı yöneten Türkmen şeyhi.)
 148. ℘Pachymeres, Georgios (1242-..) Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi.
 149. ℘Ebherî, Esîrüddin (….-1265) Filozof, astronom ve matematikçi.
 150. Altın Orda HAnı Berke Han (1256-1266) 
 151. Memlükler (1250-1517)
 152. İlhanlılar (1256-1353)
 153. İlhanlı Hükümdarı Hülagû (1256-1265) İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı
 154. ℘Âşık Paşa (1272-1332) Garib-nâme adlı eseriyle tanınan şair ve mutasavvıf
 155. İskoçya Kralı Robert Bruce 1. Robert (1274-1329) 
 156. ℘Geyikli Baba (1275-1350) Rum abdalları zümresine ve Vefâiyye tarikatına mensup bir Türkmen şeyhi.
 157. Kutbuddîn er-Râzî (1293-1365) 14. yüzyılda yaşamış, İbn Sînâcı filozof ve mantıkçı

  • 14. yüzyıl (1300-1399)


 158. ℘Baba İlyâs (Ö. 1240) 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasî-içtimaî ayaklanma hareketine adını veren ve Anadolu’da ilk gayri Sünnî cereyanların temelini atan Türkmen şeyhi.
 159. ℘Hacı Bektâş-ı Velî (Ö.1271) Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.
 160. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
 161. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi (Ö. 1281)
 162. Osmanlı Padişahı Osman Bey (1302-1324)
 163. İngiltere Kralı II. Edward (1307-1327)
 164. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi (1324-1362)
 165. ℘Ahmedî (1335-1413) İlk İskendernâme yazarı ve divan şâiri
 166. ℘Yahşi Fakih (ö. 1413’ten sonra) Bilinen ilk Osmanlı tarihi yazarı.
 167. bn Haldûn (1332-1406) Tarihçi, sosyolog,filozof, siyaset ve devlet adamı.
 168. Akkoyunlular (1340-1514) Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı .
 169. Karakoyunlular (1351-1469) Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı.
 170. Osmanlı Padişahı I. Murad (1362-1389)
 171. Roma İmparatoru-Macaristan ve Hırvatistan Kralı Sigismund (1368-1437)
 172. Timurlular (1370-1507) Orta Asya ve İran’da hüküm süren İslâm hânedanı .
 173. Timurlu Hükümdarı  (1370-1405) Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı.
 174. ℘Yazıcıoğlu Ali (1380-1470) Târîh-i Âl-i Selçûk adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
 175. Osmanlı Padişahı I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
 176. ℘BAYATÎ Hasan b. Mahmûd, Câm-ı Cem-âyîn adlı eserle tanınan XV. yüzyıl Osmanlı tarihçisi.
 177. ℘Âşıkpaşazâde (1400-1502) Bilinen ilk Osmanlı tarihlerinden olan Âşık Paşazâde Tarihi’nin yazarı
 178. ℘Ali Kuşçu (1400-1474) Kelamcı, matematikçi, astronom, dilci, müderris
 179. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
 180. Memlük sultanı Şeyh el-Mahmûdî (1412-1421)
 181. Osmanlı Padişahı I. Mehmed (1413-1421)
 182. Osmanlı Padişahı II. Murad (1421-1444)
 183. ℘Tursun Bey (Dursun Bey) (1426-..) Târîh-i Ebü’l-Feth adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi.
 184. ℘Kadızâde-i Rûmî (1440) İslam dünyasında riyaziyat alanının en çok okunan ismi, matematikçi, astronom
 185. Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
 186. Osmanlı Padişahı II. Murad (1446-1451)
 187. Timurlu hükümdarı Uluğ Bey (1447-1449) Matematikçi ve astronomi âlimi,
 188. Osmanlı Padişahı II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
 189. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan (1452-1478).
 190. ℘Karamânî Mehmed Paşa (…-1481) Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
 191. ℘Firdevsî, Uzun (1453-…) II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
 192. ℘Kemalpaşazâde (1469-1534) Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçi
 193. ℘Oruç Beğ (…- 1503 den sonra) Osmanlı Tarihçisi
 194. ℘Neşrî (….-1520) Osmanlı tarihçisi.
 195. ℘İdrîs-i Bitlisî (ö.1520) Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, şair, tarihçi, hattat ve siyaset adamı.
 196. ℘Sûzî Çelebi (ö. 931/1524) Gazavatnâme’siyle tanınan Osmanlı şairi.
 197. ℘Nikolas Kopernik (1473 – 1543)
 198. ℘Matrakçı Nasuh (1480-1564) Matematikçi, tarihçi, hat, resim ve minyatür sanatçısı, matrakçı
 199. Osmanlı Padişahı II. Bayezid (1481-1512)
 200. ℘Taşköprizâde Ahmed Efendi (Taşköprülü) (1495-1561) Osmanlı alimi, tarihçi, ansiklopedist ve müderris.
 201. Safevîler ve Safavî Devleti (1502-1732)
 202. Safeviyye tarikatının kurucusu Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî (1252-1334)
 203. Safevî Şeyhi Sadreddîn-i Erdebîlî (…-1392)
 204. Safevî Şeyhi İbrahim (1429-1447)
 205. Safevî Şeyhi Cüneyd-î Safevî (…-1460)

  • 16. yüzyıl (1500-1599)


 206. Memlük sultanı Kansu Gavri (1501-1516)
 207. ℘Hadîdî (ö. 937/1530-31’den sonra) Osmanlı tarihçisi, şair.
 208. ℘Balım Sultan (1473-1516) XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyetine kavuşturan mutasavvıf.
 209. ℘Ebüssuûd (1490-1574) Osmanlı Şeyhülislamı, Meşhur Hanefi fakihi
 210. ℘Kınalızâde (1510-1572)  Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
 211. ℘Muslihiddin Lârî (1510-1572) Hâşiye ve risâleleriyle tanınan âlim.
 212. Osmanlı Padişahı I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
 213. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Karl-Şarlken (28 Haziran 1519)
 214. ℘Muhyiddin Mehmed Şah (…-1550) Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
 215. Osmanlı Padişahı I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
 216. Bâbürlüler (1526-1858) Hindistan’da hüküm süren bir Türk devleti.
 217. ℘Mehmed Çelebi, Ramazanzâde (ö. 979/1571) Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
 218. ℘Mehmed Zaîm (1532-1578’den sonra) Osmanlı tarihçisi.
 219. ℘Hoca Sâdeddîn Efendi (1536-1599) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
 220. ℘Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600) Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
 221. Rusya Çarlığı (1547–1721)
 222. ℘Feridun Ahmed Bey (ö. 991/1583) Münşeâtü’s-selâtîn adlı eseriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
 223. Rus Çarı Korkunç İvan (IV. İvan) (16.01.1547–28.03.1584) 
 224. ℘Taşköprizâde Kemâleddin Efendi (1553-1621) Osmanlı âlimi.
 225. ℘İmâm-ı Rabbânî (1564-1624)
 226. Osmanlı Padişahı II. Selim (1566-1574)
 227. Lehistan-Litvanya Birliği (1569-1795)
 228. Cenâbî Mustafa Efendi (ö. 999/1590) el-‘Aylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
 229. Osmanlı Padişahı III. Murad (1574-1595)
 230. Rus Çarı I. Fyodor (Teodor) İvanoviç (1584-1598)
 231. Osmanlı Padişahı III. Mehmed (1595-1603)
 232. Rus Çarı Boris Fyodoroviç Godunov (1598-1605) 

  • 17. yüzyıl (1600-1699)


 233. Osmanlı Padişahı I. Ahmed (1603-1617)
 234. Bâbürlü Hükümdarı Cihangîr (1605-1627)
 235. ℘Kâtip Çelebi (1609-1657)
 236. Osmanlı Padişahı I. Mustafa (1617-1618)
 237. Osmanlı Padişahı II. Osman (Genç) (1618-1622)
 238. Osmanlı Padişahı I. Mustafa (1622-1623)
 239. Osmanlı Padişahı IV. Murad (1623-1640)
 240. ℘Müneccimbaşı, Ahmed Dede (1631-1702) Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
 241. Osmanlı Padişahı İbrahim (1640-1648)
 242. Osmanlı Padişahı IV. Mehmed (1648-1687)
 243. Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro (1682-1721)
 244. Osmanlı Padişahı II. Süleyman (1687-1691)
 245. Osmanlı Padişahı II. Ahmed (1691-1695)
 246. Osmanlı Padişahı II. Mustafa (1695-1703)
 247. Osmanlı Padişahı II. Mustafa (1695-1703)
 248. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (962-1806)
 249. ℘İbrahim Hakkı Erzurûmî (1703-1780) âlim, sûfî ve şair.
 250. Osmanlı Padişahı III. Ahmed (1703-1730)
 251. Büyük Britanya Krallığı(1707) Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada devleti.
 252. Rus İmparatorluğu (1721–1917)
 253. Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro (1721-1725)
 254. Rusya Çariçesi I. Katerina (1725-1727)
 255. Osmanlı Padişahı I. Mahmud (1730-1754)
 256. Afşarlar (1736-1795
 257. Afşar Şahı Nâdir Şah (1736-1747)
 258. Zend Hanedanı (1750-1794)
 259. Osmanlı Padişahı III. Osman (1754-1757)
 260. Osmanlı Padişahı III. Mustafa (1757-1774)
 261. Kavalalı Mehmed Ali Paşa (1769-1849) Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
 262. Osmanlı Padişahı I. Abdulhamid (1774-1789)
 263. Amerika Birleşik Devletleri (1776) Kuzey Amerika’da elli eyaletten oluşan birleşik devlet.
 264. Kaçar Hanedanı (1785-1925)
 265. Osmanlı Padişahı III. Selim (1789-1807)
 266. Osmanlı Padişahı IV. Mustafa (1807-1808)
 267. Osmanlı Padişahı II. Mahmud (1808-1839)
 268. Alman Konfederasyonu (1815–1866)
 269. Rus İmparatoru I. Nikolay (1825-1855)
 270. Yunanistan (1829)
 271. Osmanlı Padişahı Abdülmecid (1839-1861)
 272. Rus İmparatoru II. Aleksandr (1855-1881)
 273. İtalya (17 Mart 1861)
 274. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
 275. ℘Fatma Aliye Hanım (1862-1936) Filozof, İlk Türk kadın romancı.
 276. ℘Said Halim Paşa (1864-1921) Osmanlı devlet adamı ve düşünür
 277. ℘Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914) Son dönem Osmanlı fikir adamı
 278. Alman İmparatorluğu (18 Ocak 1871-1918)
 279. ℘GIESE, Wilhelm Friedrich Carl (1870-1944) Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
 280. ℘Mehmed Akif Ersoy (1873-1936) Şair, düşünce ve mücadele adamı
 281. ℘Babanzâde Ahmed Naim (1873-1934) Ahlak-ı İslamiyenin Esasları’nın müellifi.
 282. Osmanlı Padişahı V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
 283. Osmanlı Padişahı II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
 284. ℘Elmalılı M. Hamdi Yazır (1878-1942) Müfessir, İslam âlimi ve düşünür
 285. Sırbistan 1878
 286. ℘Reşit Rahmeti Arat (1900-1964) Türk dili ve lehçeleri âlimi.
 287. ℘Frithjof Schuon (1907-1998) metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi.
 288. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
 289. Bulgaristan (5 Ekim 1908)
 290. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
 291. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
 292. Osmanlı Padişahı V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
 293. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (1917-1922)
 294. Alman Weimar Cumhuriyeti (1918–1933)
 295. Osmanlı Padişahı VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
 296. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920)
 297. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (1922-1991)
 298. Türkiye Cumhuriyeti (29 Ekim 1923)
 299. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938)
 300. ℘İsmail Râcî Fârukî (1921-1986) Filozof
 301. Alman-Üçüncü İmparatorluk (1933–1945)
 302. Pehlevi Hanedanı (1925-1979)
 303. ℘Seyyid Hüseyin Nasr (1933) İranlı düşünür, Gelenekselçi okulun önde gelen temsilcilerinden
 304. ℘Ali Şeriati (1933-1977) İranlı düşünür, sosyolog ve siyasi aktivist
 305. ℘Sezai Karakoç (1933) Şair, çağdaş İslam düşüncesi temsilcisi
 306. ℘Hasan Hanefî (1935) İlahiyatçı, Felsefeci
 307. ℘Câbirî (1936-2010) Çağdaş Arap-İslam dünyasının mütefekkiri ve müfessiri
 308. ℘Raşid Gannuşi (D:1941) Tunus En-Nahda hareketi lideri
 309. ℘Nasr Ebû Zeyd (1943 – 2010) Düşünür ve akademisyen.
 310. ℘Abdulkerim Suruş (D:1945) Filozof
 311. İsrail (1948) Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.

  • 21. yüzyıl (2000-2099)