Düşünce İnsanları

Düşünce İnsanları

 1. Abdulkerim Suruş (D:1945) Filozof
  1. Nıhad-ı na aramı cıhan. (Telif; 1378) Sırat, Tahran.
  2. Kabz u Besti Teoriki Şeriat. (Telif; 1370) Sırat, Tahran.
  3. Sünnet ve seculerizm. (Telif; 1381) Sırat, Tahran.
  4. Tezad-ı Diyalektiki. (Telif; 1357) Sırat, Tahran.
  5. Elm çist, felsefe çist? (Telif; 1357) Sırat, Tahran.
  6. Besti tecrübeyi nebevi (Telif; 1378) Sırat, Tahran.
  7. Sırathayı Müstekim (Telif; 1378) Sırat, Tahran.
  8. İdeolojiyi şeytani. (Telif; 1359) Sırat, Tahran.
  9. Hikmet ve maişet. (Telif; 1369) Sırat, Tahran.
  10. Mesneviyi Manevi. (Telif; 1375) Sırat, Tahran.
 2. Nasr Ebû Zeyd (1943 – 2010) Düşünür ve akademisyen.
  1. El-İtticâhu’l-Aklî fi’t-Tefsîr: Dirâse fî Kadiyyeti’l-Mecâz inde’l-Mu’tezile. (Tez-telif; 1976) 3. bs. Beyrut: El-Merkezü’s-Sekâfî el-Arabî, 1996.
  2. Felsefetü’t-Te’vîl: Dirase fi Te’vîli’l-Kur’ân inde Muhyiddîn İbn Arabi. (Tez-telif; 1981)  1. bs. Beyrut: Dâru’l-Vahde, 1983.
  3. Mefhûmu’n-Nass: Dirâse fî Ulûmi’l-Kur’ân. (Telif; 1990) 1. bs. El-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, 1990.
  4. İşkâliyyetü’l-Kırâe ve Âliyyâtü’t-Te’vîl. (Telif; 1991) 4. bs. Beyrut: El-Merkezü’s-Sekâfî el-Arabî, 1995.
  5. El-İmâmü’ş-Şâfiî ve Te’sîsu Aydûlîciyyeti’l-Vasatiyye. (Telif; 1992) 1. bs. Kahire: Dâr-u Sînâ, 1992.
  6. Nakdü’l-Hitâb ed-Dînî Telif 1992 Dâr-u Sînâ, Kahire, 2. Baskı, 1994.
  7. En-Nass es-Sulta el-Hakîka Telif 1995 El-Merkezü’s-Sekâfî el-Arabî, Beyrut, 3. Baskı, 1997.
  8. Metin Anlayışımız ve Kur’an İlimleri Üzerine Çeviri 2001 Kitâbiyât, (çev: Mehmet Emin Maşalı), Ankara, 2001.
 3. Raşid Gannuşi (D:1941) Tunus En-Nahda hareketi lideri
  1. Tarikina İlal-Hazara. (Telif; 2000)
  2. Nahnu vel-Ğarb. (Telif)
  3. Hakk el-İhtilaf ve Vacib Vıhde es-Saff. (Telif)
  4. el-Kaziyye el-Filistiniyye fi Müfterik et-Turuk. (Telif) Türkçe Çeviri: Filistin Sorunu ve FKÖ. Çev. Lütfullah Bender. Bir Yayınları, 1988.
  5. El-Mer’a Beyne el-Kur’an ve Vakı’ el-Muslimin. (Telif; 2000) Raşid el-Gannuşi. Londra: Merkez El-Magharibi lil-Buhus vet-Tercüme, 2000. Türkçe Çeviri: Kur’an ve Yaşam arasında Kadın. Mana Yayınları, 2011.
  6. Hukuk el-Muvatıne: Hukuk Ğayr el-Muslim fil-Müctema’ el-İslami. (Telif; 1993) Raşid el-Gannuşi. Herndon: el-Ma’hed el-Alemi lil-Fikr el-İslami, 1993.
  7. El-Hurriyat el-Âmme fil-Devlet el-İslâmiyye. (Telif; 1993) Raşid el-Gannuşi. Beyrut: Merkez Drasat el-Vihde el-Arabiyye, 1993. Türkçe Çeviri: İslam Devletinde Kamusal Özgürlükler. çev. Osman Tunç. Mana Yayınları, 2013.
  8. El-Kader ‘inda ibn Teymiyye. (Telif; 1999) Raşid el-Gannuşi. Cidde: Merkez er-Raye lil-Tenmiyye el-Fikriyye, 1999.
  9. Mukarabat fil-İ’lmaniyye vel-Müctema’ el-Medeni. (Telif; 1999) Raşid el-Gannuşi. Londra: Merkez El-Magharibi lil-Buhus vet-Tercüme, 1999. Türkçe Çeviri: Laiklik ve Sivil Toplum. çev. Gülşen Topçu. Mana Yayınları, 2010.
  10. El-Hareket El-İslamiyye ve Mes’ele et-Tağyir. (Telif; 2002) Raşid el-Gannuşi. Londra: Merkez El-Magharibi lil-Buhus vet-Tercüme, 2002.
  11. Min Tecribe el-hareke el-İslamiyye fi Tunis. (Telif; 2001) Raşid el-Gannuşi. Tunus: Dar el-Müctehid lil-Neşr vet-Tevzi’, 2001.
  12. Temerrüd a’lal-Memnu’: Nakd es-Samt vel-Buh el-Mekut Anhu Söyleşi. Raşid el-Gannuşi ve Hisam eş-Şerif. en-Naşir Bila Hudud.
  13. El-Vasatiyye el-Siyasiyye i’ndel-İmâm Yûsuf el-Kardavi. (Telif; 2009) Raşid el-Gannuşi ve Ahmed Muaz el-Hatib. Şam: Merkez en-Nakıd E-Sakafi, 2009.
  14. Mesira es-Sahve el-İslamiyye. (Telif; 2005) Raşid el-Gannuşi. Cidde: Merkez er-Raye lil-Tenmiyye el-Fikriyye, 2005.
  15. El-Demokratiyye vel-Hukuk el-İnsan fil-İslam. (Telif; 2012) Raşid el-Gannuşi. Beyrut: ed-Dar el-Arabiyye lil-Ulum ve Naşirun, 2012.
  16. İrhasat Es-Sevra. (Telif)
  17. El-minber: Hutub Cum’a ba’del-Sevra. (Telif)
  18. El-Hareke el-İslamiyye vet-Tahdis. (Telif; 1984) Raşid el-Gannuşi ve Hasan el-Turabi. Beyrut: Dar el-Ciyl, 2009.
  19. Efkar Er-Revvad. (Edisyon; 2011) Raşid el-Gannuşi ve diğerleri. Cezayir: Der el-Ümme, 2011.
  20. El-İslam vet-Tatarruf ed-Dini. (Edisyon; 2009) Raşid el-Gannuşi ve diğerleri. Kahire: eş-Şuruk ed-Devliyye, 2011.
  21. Tecribe Nidal. (Telif; 2011) Raşid el-Gannuşi. Dubai: Müessese Zeyn el-Maani, 2011.
  22. Hareke İmam Humeyni ve Hayat İslam. (Telif; 1994) Raşid el-Gannuşi. Tahran: İntişarat İttila’at, 1994.
 4. Câbirî (1936-2010) Çağdaş Arap-İslam dünyasının mütefekkiri ve müfessiri
  1. Fikru İbn Haldun: el-Asabiyye ve’d-Devle. (Telif; 1976) Daru’l-Beyda, Beyrut 1984.
  2. et-Turâs ve’l-Hâdâse-Dirâsât ve Münâkâşât. (Telif; 1976) Beyrut: Merkezi Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1991.
  3. Nahnu ve’t-Turâs. Felsefi Mirasımız ve Biz. Tercümesi: Ahmet Sait Aykut. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2003.
  4. Tekvinu’l-Aqli’l-Arabî. (Telif; 1984) Arap-İslam Aklının Oluşumu. Tercümesi: İbrahim Akbaba. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001.
  5. Bunyetu’l Aqli’l-Arabî: Dirâsa Tahlîliyya Naqdiyya li-Nuzûmi’l Ma’rifa fî Seqâfeti’l-Arabiyye. (Telif; 1986) Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi. Tercümesi: Burhan Köroğlu, Hasan Hacaklı, Ekrem Demirli. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001.
  6. el-Aklu’s-Siyâsiyyü’l-Arabî. (Telif; 1990). Arap-İslam Siyasal Aklı, Muhammed Âbid el-Câbirî. Tercümesi: Vecdi Akyüz. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001.
  7. Vichet-u Nazar Nahv-u İadet-i Qadaya’l-Fikri’l-Arabiyyi’l-Muasır. (Telif; 1992) Çağdaş Arap/İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma. Tercümesi: A. İsmail Pala, M. Şirin Çıkar. Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2001.
  8. Musakkafûn fi’l-Hadarati’l-Arabiyyeti’l-İslamiyye: Mihnetu İbn Hanbel ve Nekbetu İbn Rüşd. (Telif; 1995).
  9. Aqlu’l-Ahlakiyyi’l-Arabî: Dirâsa Tahlîliyya Naqdiyya li-Nizami’l Qayyim fî Seqâfeti’l-Arabiyyeh. (Telif; 2001) Arap Ahlakî Aklı. Tercümesi: Muhammed Çelik. İstanbul: Mana Yayınları, 2015.
  10. Fehmu’l-Kur’âni’l-hakîm: et-Tefsîru’l-vâdıh hasbe tertîbi’n-nüzul, I-III. (Telif; 2008-2009) Fehmu’l-Kur’an / Siyer Eşliğinde Kur’an’ı Anlamak, I-III. Tercümesi: Muhammed Çoşkun. İstanbul: Mana Yayınları, 2014.
 5. Hasan Hanefî (1935) İlahiyatçı, Felsefeci
  1. Et-Turas ve’t-Tecdid: Mevkifunâ mine’t-Turâsi’l-Kadîm. (Telif; 1980) Gelenek ve Yenilenme: Kadim Gelenek Karşısındaki Duruşumuz. Tercüme: Emin Maşalı. Ankara: Otto Yayınları, 2011.
  2. Kadaya Muasıra. (Telif; 1983).
  3. Mine’l-Akide ile’s-Sevra, l-V. (Telif; 1988).
  4. Humum’ul-Fikri ve’l- Vatan. (Telif; 1988).
  5. Mukaddime fî İlmi’l-İstiğrâb. (Telif; 1991).
  6. ed-Dîn ve’s-Sevrâ fî Mısr, 8 Cilt. (Telif; 1989).
  7. Mine’n-Nakli ila’l- İbdâ’, 9 cilt. (Telif; 2000).
  8. Mine’n-Nass ila’l-Vâki’, 2 cilt. (Telif; 2003-2004).
  9. Mine’l-Fenâ ila’l-Bekâ, 2 cilt. (Telif; 2009).
  10. Hıvâru’l-Meşrik ve’l-Magrib, Telîhi Silsileti’r-Rüdûd ve’l Münâkaşât. (Telif; 1990). Hasan Hanefî-Muhammed Âbid el-Câbirî. Doğu-Batı Tartışmaları. Tercümesi: Muhammed Çoşkun. İstanbul: Mana Yayınları, 2011.
 6. Sezai Karakoç (1933) Şair, çağdaş İslam düşüncesi temsilcisi
  1. Diriliş’in Çevresinde 1960-1967 Fatih Yayınevi, İstanbul, 1967. Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975.
  2. İslam 1960-1967 Fatih Yayınevi, İstanbul, 1967. Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975.
  3. İslam’ın Dirilişi 1966-1967 Ötüken Yayınları, İstanbul, 1967. Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975.
  4. Ruhun Dirilişi 1969-1970 Diriliş Yayınları, İstanbul, 1974.
  5. Diriliş Neslinin Amentüsü. (1975-1976) İstanbul: Diriliş Yayınları, 1976.
  6. Diriliş Muştusu. (1976-1978) İstanbul: Diriliş Yayınları, 1980.
  7. İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü. (1967) İstanbul: Ötüken Yayınları, 1967. İstanbul: Diriliş Yayınları, 1974.
  8. Mehmed Akif. (1968) İstanbul: Yağmur Yayınları, 1968. İstanbul: Diriliş Yayınları, 1974.
  9. Yunus Emre. 1965 İstanbul: Bedir Yayınları, 1965. İstanbul: Diriliş Yayınları, 1974.
 7. Ali Şeriati (1933-1977) İranlı düşünür, sosyolog ve siyasi aktivist
  1. Dine Karşı Din
  2. İnsanın Dört Zindanı
  3. Hacc
  4. Medeniyet ve Modernizm
  5. Muhammed Kimdir
  6. Medeniyet Tarihi
 8. Seyyid Hüseyin Nasr (1933) İranlı düşünür, Gelenekselçi okulun önde gelen temsilcilerinden
  1. İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş. Çev. Nazife Şişman. İstanbul: İnsan Yayınları, 1985.
  2. Üç Müslüman Bilge. Çev. Ali Ünal. İstanbul: İnsan Yayınları, 1985.
  3. İslam’da Bilim ve Medeniyet. Çev. Nabi Avcı, Ahmet Ünal, Kasım Turhan. İstanbul: İnsan Yayınları, 2015.
  4. Bilgi ve Kutsal. Çev. Yusuf Yazar. İstanbul: İnsan Yayınları, 2013.
  5. İslam: İdealler, Gerçekler. Çev. Ahmet Özel. İstanbul: İnsan Yayınları, 2009.
  6. İslam Sanatı ve Maneviyatı, Çev. Ahmet Demirhanİstanbul: İnsan Yayınları, 1992.
  7. İslam ve İlim, İslam Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları. Çev. İlhan Kutluer. İstanbul: İnsan yayınları, 1989.
 9. Hasan el-Turabi (1932-2016) Sudanlı İslami hareket lideri ve siyaset adamı
  1. İslam, Dünyanın Geleceği. İstanbul: Birey Yayınları, 1998.
  2. Dini Şiarlar. İstanbul: Mana Yayınları, 2010.
  3. Namaz, Fert ve Toplum Hayatındaki Etkileri. İstanbul: Risale Yay., 4. Bs., 2011.
  4. Özeleştiri ve Yenilenme Sorumluluğu. İstanbul: Ekin Yayınları, 1998.
  5. İslami Düşüncenin İhyası. İstanbul: Ekin Yayınları, 1997.
  6. Sudan İslami Hareketi. İstanbul: Yöneliş Yayınları.
  7. Sudan İslam Projesi. İstanbul: Ekin Yayınları, 1997.
  8. Tefsiru’t-Tevhidî
  9. Ed-Din’u ve’l-Fenn
  10. El-Mustelehâtu’s-Siyasiyyet’u fi’l-İslâm. 2000.
  11. Kadâya’l-Vahdeti ve’l-Hürriyye. 1980.
  12. Tecdîd’u Usûl’ul-Fıkh. 1981.
  13. El-Eşkâl’un-Nazimet’u li-Devleti İslamiyyet’in Muasira. 1982.
  14. El-Mer’et’u beyne Te’âlîm’id-Dîni ve Tekâlîd’il-Mucteme’i
  15. Es-Salât’u İmâd’ud-Dîn
  16. El-Îmân’u ve Eseruhu fî’l-Hayat.
 10. İsmail Râcî Fârukî (1921-1986) Filozof
  1. Bilginin İslamîleştirilmesi: Genel İlkeler ve Çalışma Planı. Çev. Fehmi Koru. İstanbul: Risale Yayınları, 1985.
  2. İbrahimi Dinlerin Diyaloğu. Çev. Mesut Karaşahan. İstanbul: Pınar Yayınları, 1993.
  3. İslam Kültür Atlası. Lamyâ Fârukî ile birlikte. Çev. Mustafa Okan Kibaroğlu ve Zerrin Kibaroğlu. İstanbul: İnkılâb Yayınları, 1991.
  4. Tevhid. Çev. Dilaver Yardım ve Lâtif Boyacı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2006.
  5. Çıra İslam?. Çev. Vahdettin İnce. İstanbul: Mahya Yayınları, 2014.
  6. Hıristiyan Ahlakı: Hıristiyanlığın Tarihsel ve Sistematik Analizi. Çev. İbrahim Kapaklıkaya. İstanbul: Mahya Yayınları, 2015.
  7. İslam ve Siyonizm. Çev. Atilla Özdür. İstanbul: Risale Yayınları, 1987
  8. İslam ve Diğer İnançlar. Çev. Ejder Okumuş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
  9. İslam Aydınlatıyor. Çev. Abdullah Davudoğlu. İstanbul: İnkılâb Yayınları, 2008.
  10. On Arabism. Amsterdam:  Djambatan, 1962.
 11. Reşit Rahmeti Arat (1900-1964) Türk dili ve lehçeleri âlimi.
  1. Die Legende von Oghuz Qagan (Berlin 1932). (Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 1936, 1988).
  2. Türkische Turfan-Texte VI. Das Buddhistische Sutra Säkiz Yükmäk (W. Bang ve A. von Gabain ile, Berlin 1934);
  3. Türkische Turfan-Texte VII (Berlin 1936);
  4. “Türk Şîvelerinin Tasnifi” (TM, X [1953], s. 59-138);
  5. “Eski Türk Hukuk Vesîkaları” (TKA, I/1 [1964], s. 5-53);
  6. Makaleler (I, nşr. O. F. Sertkaya, Ankara 1987);
  7. Doğu Türkçesi Metinleri (nşr. O. F. Sertkaya, Ankara 1987).
 12. Frithjof Schuon (1907-1998) metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi.
  1. Bilgelik Şiirleri, çev. Mahmut Kanık & Dr. Munise Yetim, İz Yayıncılık
  2. İslam’ı Anlamak (Comprendre l’Islam) çev. Mahmut Kanık, İz yayıncılık
  3. İslam’ın Metafizik Boyutları (Dimensions of İslam) çev. Mahmut Kanık, İz Yayıncılık
  4. İslam ve Ezeli Hikmet, Çev. Şehabeddin Yalçın, İz Yayıncılık
  5. Varlık, Bilgi ve Din, Çev. Şehabeddin Yalçın, İnsan Yayınları
  6. Dinlerin Aşkın Birliği (De l’unite Trascendante des Religions) çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayınları
  7. Yansımalar, çev. Nurullah Koltaş , Hece Yayınları
  8. Tasavvuf: Kabuk ve Öz (Sufism: Veil and Quintessence), çev. Veysel Sezigen, İz Yayıncılık
 13. GIESE, Wilhelm Friedrich Carl (1870-1944) Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
 14. Fatma Aliye Hanım (1862-1936) Filozof, İlk Türk kadın romancı.
  1. 1891Hayal ve Hakikat (Ahmed Mithad Efendi ile birlikte), İstanbul, Tercüman-ı Hakikat Matbaası (yeniden basım: Hayal ve Hakikat; Ahmet Midhat, Fatma Aliye, Önsöz: Fatih Altuğ, Eylül Yayınları, 2002)
  2. 1892Muhadarat (yeniden basım: Muhadarat; Fatma Aliye, Haz: H. Emel Aşa, Enderun Kitabevi, 1996)
  3. 1892Nisvan-ı İslâm
  4. 1896Ref’et (yeniden basım: Refet; Fatma Aliye, Haz: Nurullah Çetin, L&M Kitaplığı, 2007)
  5. 1898Levayih-i Hayat (yeniden basım: Hayattan Sahneler (Levayih-i Hayat); Fatma Aliye, Haz: Tülay Gençtürk Demircioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları)
  6. 1898Udi (yeniden basım: Udi; Fatma Aliye, Haz: Ferit Ragıp Tuncor, Selis Kitaplar, 2002)
  7. 1899Taaddut-u Zevcat, Mahmut Esat ile birlikte, Konstantiniyye, Tahir Bey Matbaası (yeniden basım: Çokeşlilik, Taaddüd-i Zevcat; Fatma Aliye, Mahmut Esat, Haz: Firdevs Cambaz, Hece Yayınları, 2007)
  8. 1899Taaddut-u Zevcât için Zeyl (Çok Eşlilik kitabı için ek), Konstantiniyye, Tahir Bey Matbaası
  9. 1900Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife
  10. 1900İstila-i İslam, İstanbul, Tahir Bey Matbaası
  11. 1901Nâmdârân-ı Zenân-ı İslâmiyân (İslam Dünyasının Ünlü Kadınları)
  12. 1901Tedkîk-i Ecsâm
  13. 1910Enin (yeniden basım: Enin; Fatma Aliye, Der: Tülay Gençtürk Demircioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005)
  14. 1913Kosova Zaferi / Ankara Hezimeti: Tarih-i Osmaninin Bir Devre-i Mühimmesi
  15. 1913Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, Desaadet, Kanaat Matbaası (yeniden basım: Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı; Fatma Aliye, Pınar Yayınları, 1994)
 15. İbrahim Hakkı Erzurûmî (1703-1780) âlim, sûfî ve şair.
  1. Divan. (Telif; 1168/1755) Erzurumlu, İbrahim Hakkı. Divan. Haz. Numan Külekçi-Turgut Karabey. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1997.
  2. Ma’rifetnâme. (Telif; 1170/1757 tarihinde tamamlanmıştır) Erzurumlu, İbrahim Hakkı. Ma’rifetname. Tetkik ve Takdim. Ahmet Davutoğlu. Sadeleştiren. Durali yılmaz-Hüsnü Kılıç. İstanbul: Devran Yayıncılık, 1991.
  3. Mecmûatü’l-irfâniyye. (Telif; 1174/1761).
  4. Mecmûatü’l-insâniyye. (Telif).
  5. Mecmûatü’l-meâni. (Telif; 1178/1765).
 16. Hoca Sâdeddîn Efendi (1536-1599) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
 17. Müneccimbaşı, Ahmed Dede (1631-1702) Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
  1. Câmiü’d-Düvel. (Sahâifü’l-Ahbâr fî Dekâiki’l-A’sâr) (A).
  2. Gâyetu’l-Udad fî İlmi’l-Aded. (A) (Tâif; 17 Rebiülevvel 1112/ 1 Eylül 1700) Veliyüddin Ef.-2329; Talat Riyaza-60.
  3. Tahrîru’l-Fevâid. (A) Bayezid Umumi-4590.
  4. Feyzu’l-Harem. (A) Nafiz Paşa-1350; Laleli-3034.
  5. Gâyetü’l-Beyân fî Dekâiki İlmi’l-Beyân. (A) Feyzullah Ef.-1860.
  6. Şerhu Mukaddimeti Mecmûati’l-Ulûm. (Şerh) Feyzullah Ef.-2151.
  7. Vesîletü’l-Vusûl ilâ Ma’rifeti’l-Hamli ve’l-mahmûl. (A) Laleli-2647.
 18. Kâtip Çelebi (1609-1657)
  1. Mîzânül-hakk fî ihtiyâri’l-ehakk. (Telif; İstanbul; 1306) Haz. Orhan Şaik Gökyay. İstanbul: Tercüman Gazetesi, 1972, 1980; İslâm’da Tenkid ve Tartışma Usûlü adıyla nşr. Süleyman Uludağ – Mustafa Kara. İstanbul: Marifet Yayınları, 1990.
  2. Tuhfetü’l-kibar fî esfari’l-bihar. (Telif; Müteferrika basması; İstanbul; 1141) İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1329; haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Tercüman Gazetesi, 1980.
  3. İlhamü’l-mukaddes mine’l-feyzi’l-akdes. (Telif) Yeni Türkçe Metin Haz. B. N. Şehsuvaroğlu, Katip Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler. Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara, 1991.
  4. Düsturül amel li ıslahi’l-halel. (Telif/rapor) Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar. Haz. Ali Can. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982.
  5. Lavamiu’n-nur fi zulmat Atlas Minor. (Tercüme/Telif) Nuruosmaniye Ktb. No: 2998.
  6. Cihannuma. (Telif; Müteferrika basması; İstanbul; 1145) İstanbul: Dârü’t-Tıbâati’l-Âmire, 1145.
  7. Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüp ve’l-funûn. (Telif) Tsh. Mehmet Şerafettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge. İstanbul: Maarif Vekaleti Yayınları, 1941-1943.
  8. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakâti’l-fuhûl. (Telif) Thk. Mahmud Abdülkadir el-Arnaut; tetkik Sâlih Sadavi Salih; fihristi haz. Selahaddin Uygur. İstanbul: Ma’hedü’l-Buhus ve’d-Dirasati’l-Arabiyye; İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2010.
  9. Takvimü’t-tevarih. (Telif; Müteferrika Basması; 1733) Tıpkı basım haz. Semiha Nurdan. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.
  10. Fezleketü akvâli’l-ahyâr fi ilmi’t-târih ve’l-ahbâr. (Telif) Seyyid Muhammed es-Seyyid. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.
 19. İmâm-ı Rabbânî (1564-1624)
  1. Mektûbât. (1025/1616-1028/1619-1031/1622) Trc. Talha Hakan Alp ve öte. İstanbul: Semerkand Yayınları, 2013.
  2. Mükâşefât-ı Gaybiyye. (1051/1641; Müellifin vefatından sonra derlenmiştir.) Mânevi Yolculuk. Trc. Necdet Tosun. İstanbul: Sufi Kitap, 2006.
  3. Maârif-i Ledünniyye. (1015-1016/1606-1607) Âriflerin Halleri. Trc. Necdet Tosun. İstanbul: Sufi Kitap, 2006.
  4. Mebde’ ü Meâd. (1019/1610) Rabbânî İlhamlar. Trc. Necdet Tosun. İstanbul: Sufi Kitap, 2006.
 20. Taşköprizâde Kemâleddin Efendi (1553-1621) Osmanlı âlimi.
 21. Cenâbî Mustafa Efendi (ö. 999/1590) el-‘Aylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
 22. Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600) Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
 23. Mehmed Zaîm (1532-1578’den sonra) Osmanlı tarihçisi.
 24. Feridun Ahmed Bey (ö. 991/1583) Münşeâtü’s-selâtîn adlı eseriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
 25. Kınalızâde (1510-1572)  Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
  1. Ahlâk-ı Alâî. Haz. Mustafa Koç. İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.
  2. el-Evsâf fî ahkâmi’l-evkâf. Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa, nr. 185; Hacı Mahmud Efendi, nr. 1076.
  3. Hâşiye ‘alâ envâri’t-tenzil. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, nr. 81.
  4. Hâşiye ‘ale’d-Dürer. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, nr. 1107, 1 15.
  5. Hâşiye ‘ale’l-Keşşâf. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, nr. 3913; Esad Efendi, nr. 1556/ l.
 26. Muslihiddin Lârî (1510-1572) Hâşiye ve risâleleriyle tanınan âlim.
 27. Taşköprizâde Ahmed Efendi (Taşköprülü) (1495-1561) Osmanlı alimi, tarihçi, ansiklopedist ve müderris.
  1. Mevsuatu mustalahati miftahü’s-saade ve misbahü’s-siyade fî mevzuati’l-ulum. Ebü’l-Hayr İsamüddin Ahmed Efendi Taşköprizade Ahmed Efendi, 968/1561; Göz.geç. Refik el-Acem. Thk. Ali Dahruc. Beyrut: Mektebetu Lübnan [Librairie du Liban], 1998.
  2. eş-Şekaiku’n-nu’maniyye fî ulemai’d-Devleti’l-Osmaniyye. Taşköprülü-zade İsamu d-din Ebu l’hayr Ahmed Efendi, 968/1561. İnceleme ve notlarla nşr. Ahmed Suphi Furat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi, 1985.
  3. El-Meâlim fî ilmi’l-kelâm Taşköprîzâde’nin el-Meâlim’i ve Kelâmî Görüşleri. Ahmet Süruri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2011. “Taşköprîzâde’nin el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm Adlı Eseri”. Mehmet Emin Yagcı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1997.
  4. Hâşiye alâ şerhi’l-Keşşâf li’l-Cürcânî. Tahkik ve Tercüme: M. Taha Boyalık. İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2016.
  5. Şerhu’l-Ahlâki’l-adudiyye (Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi). Thk. Elzem İçöz, Mustakim Arıcı. Terc. Mustakim Arıcı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014.
  6. Risâle-i Taşköprü : Şerh alâ Risâle fî ilmi âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara; Risale fi’l-adab = Metn-i fi adabi’l-bahs. (968/1561) Ebü’l-Hayr İsamüddin Ahmed Efendi Taşköprüzade Ahmed Efendi. İstanbul: Arif Bey Matbaası, 1313.
  7. Er-Risâletu’l-Câmi’a li-vasfi’l-ulûmi’n-nâfi’a / Faydalı İlimlerin Niteliklerini Kuşatan Risale. Tahkik ve Tercüme: Murat Kaş. İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2016.
 28. Ebüssuûd (1490-1574) Osmanlı Şeyhülislamı, Meşhur Hanefi fakihi
  1. İrşâdü’l-akli’s-selim. İstanbul: 1294, 1307, 1308; Kahire: 1284, 1275, 1307, 1308, 1324, 1347; Riyad: 1974.
  2. Ma’âkıdu’t-tarrâf fi evveli sûreti’l-Feth mine’l Keşşâf.  Fatih, Süleymaniye Ktp. nr. 5374/4, vr. 146-154. Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2035/3, vr. 20-26; Laleli, nr. 3711, vr. 41-46; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 8025.
  3. Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi. Nşr. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: 1972, 1983.
  4. Ma’rûzât. Nşr. Paul Horster. Zur Anwendung des İslamischen Rechts im 16. Jahrhundert, Stuttgard 1935; (nşr. Ahmet Akgündüz), Osmanlı Kanunnameleri, IV, 35-75; (nşr. Pehlül Düzenli), Ma’ruzât, İstanbul 2013.
  5. Risale fi vakfi’l-menkûl ve’n-nukûd. İstanbul: 1280.
  6. Gamezâtü’l-melîh fï evveli mebâhisi kasri’l-‘âmm mine’t Telvîh. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr. 792; Beyazıd Devlet Ktp., Bayezid, nr. 8025, vr. 20b-25a
  7. El-Kasîdetü’l-mimiyye. Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3725, vr. 185-186; Şehid Ali Paşa, nr. 1390/11, vr. 181-186.
 29. Matrakçı Nasuh (1480-1564) Matematikçi, tarihçi, hat, resim ve minyatür sanatçısı, matrakçı
  1. Cemâlu’l-Küttâb ve Kemâlu’l-Hüssâb. (h. 923) Süleymaniye Ktp. Esad Efendi 3152/1, Veliyüddin Efendi 3688/2.
  2. Umdetü’l-Hüssâb. (;h. 940) Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa 1987 ve 1988. Manisa 1748/1.
  3. Tuhfetü’l-Guzât. ( ;936/1530) Süleymaniye Ktp. Esad Efendi 2206.
  4. Mecmau’t-Tevârih. I. Cilt: Viyana Milli Kütüphanesi (Cod. Mixt. nr. 999, 1187). II. Cilt: ? III. Cilt:  Süleymaniye Kütüphanesi (Fatih, nr. 4278). IV. Cilt: müstakil nüshaya rastlanamamıştır. Her bir bölüm müstakil eser gibi istinsah edilmiş veya yayımlanmıştır.
 30. Nikolas Kopernik (1473 – 1543)
 31. Hadîdî (ö. 937/1530-31’den sonra) Osmanlı tarihçisi, şair.
 32. Muhyiddin Mehmed Şah (…-1550) Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
 33. Mehmed Çelebi, Ramazanzâde (ö. 979/1571) Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
 34. Tursun Bey (Dursun Bey) Târîh-i Ebü’l-Feth adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi.
 35. Oruç Beğ (…- 1503 den sonra) Osmanlı Tarihçisi
 36. Neşrî (….-1520) Osmanlı tarihçisi.
  1. Kitâb-ı Cihannümâ
 37. İdrîs-i Bitlisî (ö.1520) Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, şair, tarihçi, hattat ve siyaset adamı.
 38. Kemalpaşazâde (1469-1534) Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçi
  1. Tevarih-i Âl-i Osmân.
  2. Kaside-i Bürde Tercümesi. Nşr. Yekta Saraç. s. 24. İstanbul: İslami Edebiyat, 1994: 65-70.
  3. Risaletü’l-münire.
  4. Hakikatü’r-ruh ve’n-nefs.
  5. İhtilafü’l-Maturidiyye ve’l-Eşariyye.
  6. Haşiye ala Tehafüti’l-Felasife li-Hocazade.
  7. Risale fi beyani’l-vücud.
  8. Risale fi beyani’l-akl.
  9. Risale fi hakikati’l-cism.
  10. Risale fi vücudi’z-zihni.
  11. Haşiye ale’t-telvih.
  12. Haşiye ale’l-hidaye.
 39. Firdevsî, Uzun (1453-…) II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
 40. Sûzî Çelebi (ö. 931/1524) Gazavatnâme’siyle tanınan Osmanlı şairi.
 41. BAYATÎ Hasan b. Mahmûd, Câm-ı Cem-âyîn adlı eserle tanınan XV. yüzyıl Osmanlı tarihçisi.
 42. Uluğ Bey (1447-1449) Matematikçi ve astronomi âlimi, Timurlu hükümdarı .
 43. Kadızâde-i Rûmî (1440) İslam dünyasında riyaziyat alanının en çok okunan ismi, matematikçi, astronom
  1. Tuhfetü’r-re’îs fî Şerhi Eşkâli’t-tesîs. (Şerh; 1412) Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2743.
  2. Risâle fi’istihrâci Ceybi Derece Vâhide bi-a’mâln Mü’essese ‘alâ Kavâ’ide Hisâbiyye ve Hendesiyye ‘alâ Tarîkati Gıyâseddîn el-Kâşî. Kandilli Rasathanesi Ktp., nr 76.
  3. Şerhu’l-Mülahhas fî ‘İlmi’l-hey’e. (Şerh; 1412) Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2662.
  4. Hâşiye ‘alâ Tahrîri’l-Mecistî. (Haşiye)
  5. Risâle fi’stihrâci Hatti Nısfi’n-nehâr ve Semti’l-kıble.
 44. Âşıkpaşazâde (1400-1502) Bilinen ilk Osmanlı tarihlerinden olan Âşık Paşazâde Tarihi’nin yazarı
  1. Menâkıb-u Tevarih-i AI-i Osman. (Menâkıbnâme881/1476 – 883/1484) (1) Osmanoğulları’nın Tarihi. Çev. Kemal Yavuz, M. A. Yekta Saraç. İstanbul: Koç Kültür Sanat A.Ş, 2003. (2) Âşık Paşazâde Târîhi. İstanbul: Matba‘a-ı ‘Âmire, 1914.
 45. Ali Kuşçu (1400-1474) Kelamcı, matematikçi, astronom, dilci, müderris
  1. er-Risâletü’l-muhammediyye fi’l-hisâb 1472 Ayasofya-2733/2.
  2. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey. III. Ahmed-3503 Feyzullah Ef.-1340, 1342 Ragıp Paşa-928. (Diğer Nüshalar için OALT)
  3. Fâide fî eşkâli Utarid III. Ahmed-3843/24.
  4. Şerh ale’t-tuhfeti’ş-şâhiyye fi’l-hey’e Ayasofya-3643 Carullah-2060/1. (Diğer nüshalar için OALT)
  5. el-Fethiyye fî ilmi’l-hey’e 16 R.evvel 878 Ayasofya-2733/1. (Diğer Nüshalar için OALT)
  6. Şerhu’t-Tecrîd Şerhu Tecridi’l-kelam = eş-Şerhü’l-cedid ale’t-Tecrid. / Alaeddin Kuşçu Ali b. Muhammed Ali Kuşcu, 879/1474. — [y.y., t.y.] (Tebriz : Matbaa-i Abbas Ali , 1301)
  7. el-Unkûdu’z-zevâhir fî nazmi’l-cevâhir Unkudü’z-zevahir fî’s-sarf. / Alaeddin Ali b. Muhammed Ali Kuşçu; dirase ve tahkik Ahmed Afifi. Kahire: Dârü’l-Kütüb ve’l-Vesaiki’l-Kavmiyye, 2001/1421: 575.
 46. Karamânî Mehmed Paşa (…-1481) Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
 47. Yazıcıoğlu Ali (1380-1470) Târîh-i Âl-i Selçûk adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
  1. Tarih-i Ali Selçuk
 48. Ahmedî (1335-1413) İlk İskendernâme yazarı ve divan şâiri
  1. Divan. Nşr. Yaşar Akdoğan. Ahmedî Divanı I-II: Tenkitli Metin ve Dil Hususiyetleri (Doktora tezi, 1979). İÜ Ed. Fak. Türkiyat Araştırma Merkezi. T,  nr. 2054.
  2. İskendernâme. (Süleymaniye Ktp. Karaçelebizâde Hüsâmeddin, nr. 330; Lâleli, nr. 3030. (nşr. İsmail Ünver), Ankara 1983.
  3. Mirķātü’l-edeb. Konya Mevlânâ Müzesi, nr. 2540/1, vr. 1b-71 (Mecmua).
  4. Mîzânü’l-edeb (Arapça sarfına dair Farsça bir kasidedir). Konya Mevlânâ Müzesi, nr. 2540/1, vr. 1b-71 (Mecmua).
  5. Mi‘yârü’l-edeb. (Arap nahvine dair Farsça bir eserdir). Konya Mevlânâ Müzesi, nr. 2540/1, vr. 1b-71 (Mecmua).
  6. Bedâyiu’s-sihr fî sanâyii’ş-şi‘r. (Farsça yazılan  Bedâi, Reşîdüddin Vatvât’ın (ö. 573/1177-78) Hadaiku’s-sihr adlı eseri, edebî sanatlara ait açıklamaları özetlenip Farsça örnekleri arttırılarak meydana getirilmiştir). Konya Mevlânâ Müzesi, nr. 2540/1, vr. 1b-71 (Mecmua).
  7. Cemşîd ü Hurşîd. Beyazıt Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi, nr. 2122 (nşr. Mehmed Akalın). Ankara, 1975.
  8. Tervîhu’l-ervâh (Tıpla ilgili bir eserdir). (Ayasofya, nr. 3595).
 49. Yahşi Fakih (ö. 1413’ten sonra) Bilinen ilk Osmanlı tarihi yazarı.
 50. Kutbuddîn er-Râzî (1293-1365) 14. yüzyılda yaşamış, İbn Sînâcı filozof ve mantıkçı
  1. el-Muhâkemât beyne şerhayi’l-işârât.(;).İstanbul: Matbaa-i Amire, 1299. Ayrıca bkz. Tahkik ve tashih Muhammed Mecid Hadizade. — Tahran : Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub [Miras-ı Mektub], 2002/1381
  2. Levâmiu’l-esrâr fî şerhi Metâlii’l-envâr.(Şerh ;).İstanbul 1303
  3. Risâle fî tahkîki’l-külliyyât.(Üzerine yazılan şerhler: ;).Risale fî Tahkîki’l-Külliyât : tümeller risalesi ve şerhleri (eleştirmeli metin-çeviri-tıpkıbasım. 1. Molla Hanefî et-Tebrizi,;).766/1364; şarihler Molla Hanefi et Tebrizi, Emir Hasan er-Rumi ; çeviren Ömer Türker. — İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013. 2. Emir Hasan er-Rûmî.
  4.  Risâle-i Ma‘mûle fi’t-tasavvur ve’t-tasdîk.(;).İstanbul: Hacı Muharrem Efendi Matbaası, 1364. Ayrıca bkz. tahkik Mehdi Şeriati.–Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004/1425
  5. Tahrîru’l-kavâidi’l-mantıkiyye fî şerhi’ş-Şemsiyye.(Şerh;).Dersaâdet: Arif Efendi Matbaası, 1364
  6. Şerhu’l-Hâvî.(Şerh;).Süleymaniye Kütüphanesi (Ayasofya) no: 4846
  7. Şerhu Müşkilâti’l-Keşşâf.(Şerh;).Süleymaniye Kütüphanesi (Fatih). no: 621.
 51. Pachymeres, Georgios (1242-..) Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi.
 52. İbn Haldûn (1332-1406) Tarihçi, sosyolog,filozof, siyaset ve devlet adamı.
  1. Mukaddime. Trc. Vecdi Akyüz. İstanbul: Dergah Yayınları, 2004.
  2. Kitâbü’l-İber. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992.
  3. Lübâbü’l-Muhassal. Thk. Refîk el-Acem. Beyrut: Dârü’l-Maşrık, 1995.
  4. Et-Ta‘rîf bi İbn Haldûn ve Rihletuhu Garben ve Şarkan. Trc. Vecdi Akyüz. İstanbul: Dergah Yayınları, 2004.
  5. Şifâü’s-sâil. Trc. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergah Yayınları, 1984.
 53. Âşık Paşa (1272-1332) Garib-nâme adlı eseriyle tanınan şair ve mutasavvıf
  1. Garib-nâme. (Telif;1330 (H. 730)). Haz. Kemal Yavuz. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
  2. Fakr-nâme. (Telif). Haz. Agah Sırrı Levend. Ankara: TDAY Belleten, 1953.
  3. Vasf-ı Hâl. (Telif). Haz. Agah Sırrı Levend. Ankara: TDAY Belleten, 1953.
  4. Hikâye. (Telif). Haz. Agah Sırrı Levend. Ankara: TDAY Belleten, 1954.
  5. Kimya Risalesi[?]. (Telif). Haz. Agah Sırrı Levend. Ankara: TDAY Belleten, 1954.
  6. Âşık Paşa’nın Şiirleri. (Telif). Haz. Abdulbaki Gölpınarlı. İstanbul, 1936.
 54. Sadreddin Konevî (1209-1274) Mutasavvıf
  1. Miftâhu’l-gayb ve’l-cem’ ve tafsîlühû. thk. Muhammed Hâcevî, Tahran, İntişarat-ı Mevla, 1416/1374hş. Tasavvuf Metafiziği, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  2. İ’câzü’l-beyân fî tefsîri Ümmi’l-Kur’ân. thk. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahire, Dârü’l-Kütübi’l-Hadise, 1969. Fâtiha Sûresi Tefsiri, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  3. Şerhu esmâillâhi’l-hüsnâ. Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  4. el-Fükûk fî esrâri müstenidâti hikemi’l-Fusûs. thk. Muhammed Hâcevî, Tahran, İntişarat-ı Mevla, 1413. Fusûsu’l-hikem’in Sırları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  5. Şerhu erbaîne hadîs. Kırk Hadis Şerhi. trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002. Kırk Hadis Şerhi ve Tercümesi, thk ve trc. H. Kamil Yılmaz, Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM), 2010.
  6. en-Nefehâtü’l-ilâhiyye. thk. Muhammed Hâcevî. Tahran. İntişarat-ı Mevla, 1426/1384hş. İlâhî Nefhalar, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  7. en-Nusûs fî tahkî’t-tavri’l-mahsûs. thk. Seyyid Celâleddîn Âştiyânî, Tahran, Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, 1342. Vahdet-i Vücûd ve Esasları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
  8. el-Mürâselât beyne Sadriddîn Konevî ve Nasîriddîn et-Tûsî. thk. G. Schubert, Beyrut, Franz Steiner Verlag, 1995. Sadreddin Konevî ve Nasreddin Tûsî Arasında Yazışmalar, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yayıncılık, 2002.
 55. Ebherî, Esîrüddin (….-1265) Filozof, astronom ve matematikçi.
  1. Hidâyetü’l-Hikme
  2. Îsâgûcî
  3. Keşfu’l-Hakâik fi Tahrîri’d-Dekâik
  4. Tenzîlü’l-Efkâr fi Ta’dîli’l-Esrâr
  5. Zübdetü’l Esrâr
  6. Kitâbu Beyâni’l-Esrâr
  7. Kitâbu Telhîsi’l-Hakâik
  8. er-Risâletü’z-Zâhire
  9. er-Risâletü’l-Bâhire fi Makâleti’z-Zâhire
  10. Risâle fi Fesâdi’l-Ebhâsil’lleti Vada’hâ Mübrizü’l-Cedeliyyîn
  11. Tehzîbu’n-Nuket
  12. et-Tehzîb fi’l-Mantık
  13. Risâle fi İlmi’l-Hey’e
  14. Dirâyetü’l-Eflâk
  15. Islâhu Kitâbi’l-Ustukussât fi’l-Hendese li Uklîdîs
 56. Necmeddîn el-Kâtibî (1204-1277) İbn Sînâcı filozof ve mantıkçı.
  1. Bilgi Teorisi Satın Al
 57. Mevlânâ (1207-1273)
  1. Mesnevî. Thk. Tevfik Sübhânî. Tahran: İntişârât-ı Revzene, 2000; Çev. Hicabi Kırlangıç, Derya Örs. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.
  2. Dîvân-ı Kebîr. Thk. Tevfik Sübhânî. Tahran: Encümen-i Âsâr-ı Mefâhir-i Ferhengî, 2010; Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2015.
  3. Fîhi Mâ Fîh. Çev. A. Avni Konul. Haz. Selçuk Eraydın. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.
  4. Mecâlis-i Seb’a. Çev. Hicabi Kırlangıç. İstanbul: Kurtuba Yayıncılık, 2010.
 58. İbnü’l-Arabî, Muhyiddin (1165-1240) Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
  1. el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye fî ma’rifeti’l-esrâri’l-mâlikiyye ve’l-mülkiyye. (629/1231 (ilk imlâ); 636/1238 (ikinci imlâ)). Beyrût: Dâru Sadr, ty; Fütûhât-ı Mekkiyye. Trc. Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006.
  2. Fusûsü’l-hikem ve husûsü’l-kilem. (627/1229) Thk. Ebü’l-Alâ Afîfî. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1980; Fusûsü’l-hikem. Trc. Ekrem Demirli. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006.
  3. et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî ıslâhi’l-memleketi’l-insâniyye. (590/1194’ten önce). Kleinere schriften des Ibn al-Arabi içinde. thk. Henrik Samuel Nyberg. Leiden: E.J. Brill, 1919.
  4. Ankau mugrib fî ma’rifeti hatmi’l-evliyâ ve şemsi’l-mağrib. (596/1200). Âsım İbrahim Keyyâlî. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye, 2009.
  5. İnşâü’d-devâir. (598/1202). Kleinere schriften des Ibn al-Arabi içinde. Thk. Henrik Samuel Nyberg. Leiden: E.J. Brill, 1919.
  6. el-İsrâ ilâ makâmi’l-esrâ. (594/1197-98) Thk. Suâd el-Hakîm. Beyrût: Müessesetü’l-câmiiyye, 1988; Mânevî Seferler. Trc. Muhammed Bedirhan. İstanbul: Nefes Yayınları 2012.
  7. Meşâhidü’l-esrâri’l-kudsiyye ve matâliu’l-envâri’l-ilâhiyye. (590/1194) Las contemplaciones de los Misterios içinde. Thk. Suâd el-Hakîm & Pablo Beneito. Consejería de Cultura y Educación. Murcia, 1994.
  8. Mevâkiu’n-nücûm. (595/1199) Kâhire: Mektebetü’l-Halebî, 1325.
  9. Mişkâtü’l-envâr fîmâ ruviye ani’n-Nebî mine’l-ahbâr. (599/1202-03) La niche des lumieres içinde. Thk. Muhammed Valsan. Paris, 1993; Nurlar Hazînesi. Trc. Mehmet Demirci. İstanbul: İz Yayıncılık, 1990.
  10. Resâilü İbn Arabî. Haydarâbâd: Matbaatü Cem’iyyeti Dâireti’l-maârifi’l-Osmaniyye, 1948.
 59. Ferîdüddin Attâr (1145-1221)
  1. Mantıku’t-tayr. trc. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.
  2. İlâhînâme. trc. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
  3. Esrarnâme. trc. Mehmet Kanar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
  4. Tezkiretü’l-evliyâ. trc. Süleyman Uludağ. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2007.
 60. Fahreddin er-Râzî (1150-1210)
  1. et-Tıbbu’l-kebîr/ el-Câmiu’l-kebîr. (Telif; 573/1177’den önce)
  2. Şerhu (Külliyâti)’l-Kānûn. (Şerh; 573-574/1177-1178 arası Serahs)
  3. Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’l-i‘câz. (Telif; 574-575/1178-1179 arası) Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’l-i‘câz. Nşr. Nasrullah Hacımüftüoğlu. Beyrut: Dâru sâdır, 2004.
  4. el-Mebâhisü’l-meşrıkiyye. (Telif; 574-575/1178-1179 arası) el-Mebâhisü’l-meşrıkiyye fî ilmi’l-ilâhiyyât ve’t-tabiiyyât. Nşr. Muhammed Mu‘tasım-Billâh el-Bağdâdî. Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî, 1990.
  5. el-Mahsûl min (fî) ilmi’l-usûl. (Telif; 575-576/1179-1180) el-Mahsûl fî ilm-i usuli’l-fıkh. Nşr. Tâhâ Câbir Feyyâz Alvânî. Riyad: Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, 1979; Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, ts.
  6. Nihâyetü’l-ukūl fî dirâyeti’l-usûl. (Telif; 575-576/1179-1180 arası) Nihâyetü’l-ukūl fî dirâyeti’l-usûl. Nşr. Sa‘îd Abdüllatif Fûde. Beyrut: Dârü’z-Zehâir, 2015.
  7. el-Mülahhas fi’l-mantık ve’l-hikme. (Telif; 576/1180 veya 579/1184) Mantıku’l-Mülahhas. Nşr. Ahmed Ferâmûz Karamelekî-Âdîne Asgarînejâd. Tahran: Dânişgâh-ı İmâm Sâdık, 1381 hş.
  8. Şerhu’l-İşârât. (Telif; 576/1180) Şerhu’l-İşârât. İstanbul: Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 1290; Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât: Mantık. Nşr. Ali Rızâ Necefzâde. Tahran: Encümen-i Âsâr, 2005.
  9. Muhassalü efkâri’lmütekaddimîn ve’l-müteahhirîn. (Telif; 585-590/1189-1194 arası) Muhassalü efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirîn mine’l-ulemâ’ ve’l-hükemâ’ ve’l-mütekellimîn. Nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d. Kahire: Mektebetü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye, ts.
  10. el-Erbaîn fî usûli’d-dîn. (Telif; 595/1199) el-Erbaîn fî usûli’d-dîn. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye, 1986.
  11. Levâmiu’l-beyyinât fî (tefsîri)’l-esmâ ve’s-sıfât. (Telif; 595/1199) Levâmiu’l-beyyinât şerhu esmâillâhi teâlâ ve’s-sıfât. Nşr. Muhammed Bedreddin Ebû Furâs en-Nu‘manî el-Halebî, [y.y.]: el-Matbaatü’ş-Şerefiyye, 1323.
  12. Şerhu Uyûni’l-hikme. (Şerh; 605-606/1209). Şerhu Uyûni’l-hikme. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Tahran: Müessesetü’s-Sâdık li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1415.
  13. el-Metâlibü’l-âliye. (Telif; 603-605/1207-1209) el-Metâlibü’l-âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî, 1987.
  14. et-Tefsîrü’l-kebîr. (Telif; 592-606/1196-1210) et-Tefsîrü’l-kebîr. Beyrut: Dârü’l-fikr, 1981.
 61. Sühreverdî, Maktûl (1154-1191)
  1. Hikmetü’l-işrâk Yayınevi
  2. Kitâbü’t-telvîhât
  3. Kitâb Heyâkilü’n-nûr
 62. Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
  1. Dîvânu lugâti’t-Türk. (Telif; 464-466/1072-1074) Nşr. Kilisli Rifat Bilge. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333-1335; Divanü lûgati’t-Türk Tercümesi. I-IV. Türkçe trc. Besim Atalay. Ankara: TDK, 1939-1943; Compendium of the Turkic Dialects [Dīwān lugāt at-Turk]. I-III. Ed. and Eng. trs. Robert Dankoff-James Kelly. Cambridge, 1982-1985; Dîvânu lugâti’t-Türk. Tıpkıbasım. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990; Dîvânu lugâti’t-Türk. Türkçe çev. ve düz. Seçkin Erdi-Serap Tuğba Yurtsever. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005;Dîvânu lugâti’t-Türk: Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Dizin. Haz. Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu. Ankara: TDK, 2014.
 63. Gazzâlî (1057-1111)
  1. el-İktisâd fi’l-iʻtikâd. (Telif; 488/1095’ten önce) İtikadda Orta Yol. Ebû Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Neşr ve terc. Osman Demir. İstanbul: Klasik Yayınları, 2012.
  2. Fedâihu’l-Bâtıniyye. (Telif; 488/1095’ten önce) Fedâihü’l-Bâtıniyye. Batıniliğin İçyüzü. Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Terc. Avni İlhan. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993.
  3. Miʻyâru’l-ilm. (Telif; 488/1095’ten önce) Mi’yaru’l-İlm: İlmin Ölçütü (Eleştirmeli Metin-Çeviri). Ebu Hamid El-Gazzali. Eleştirmeli metin Hasan Hacak; çev. Ali Durusoy, Hasan Hacak. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
  4. Makâsıdü’l-felâsife. (Telif; 488/1095’ten önce) Makasıdü’l-felasife. Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Tashih Muyhiddin Sabri. — [y.y. : y.y.], 1331; çev. Cemaleddin Erdemci. İstanbul: Vadi Yayınları, 2001.
  5. Tehâfütü’l-felâsife. (Telif; 488/1095’ten önce) Filozofların Tutarsızlığı = Tehafütü’l-felasife. / Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Çev. Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu. İstanbul: Klasik, 2005.
  6. İhyâü Ulûmi’d-dîn (Telif; 488/1095’ten sonra) İhyau ulumi’d-din. Ebû Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Beyrut; Cidde: Darü’l-Minhac, 2011.
  7. Kîmyâ-i Saâdet. (Telif; 488/1095’ten sonra) Kitab-ı Kimya-yı Saadet. Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. 4. bs. Tahran: Kitabhane-i Merkezi, 1352.
  8. Mîzânü’l-amel. (Telif; 488/1095’ten sonra) Mizanü’l-amel. Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali. Thk. Süleyman Dünya. Kahire: Dârü’l-Maarif, 1964.
  9. el-Munkız Mine’d-dalâli (Telif; 488/1095’ten sonra) Hakikat Arayışı: el-Munkız Mine’d-dalâl. Terc. ve thk. Abdürrezzak Tek. Bursa: Emin Yayınları, 2013.
  10. el-Mustasfâ min İlmi’l-usûl. (Telif; 488/1095’ten sonra) Mustasfa: İslam Hukuk Metodolojisi. Gazzali. Terc. Yunus Apaydın. İstanbul: Klasik, 2006.
 64. Ebû’l-Berekât el-Bağdâdî (1068-1152)
  1. Kitabu’l-Muteber. (Telif) Ebû’l-Berekât Bağdâdî. ed. Yusuf Mahmud. Katar: Daru’l-Hikme, 2012.
  2. Mahiyeti’l-Akl. (Risale) Ebû’l-Berekât Bağdâdî. ed. Yusuf Mahmud. Katar: Daru’l-Hikme, 2012.
 65. Ebu Reyhan Biruni (973-1051)
  1. el-Âsârü’l-bâkıye ‘ani’l-kurûni’l-hâliye. (Telif) Nşr. E. Sachau. Chronologie Orientalischer Völker von Alberunı, Leipzig 1878, 1923.
  2. Tahdîdü nihâyâti’l-emâkin li-tashîhi mesâfâti’l-mesâkin. (Telif; 416/1025; Gazne) Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih, nr. 3386.
  3. et-Tefhîm fî evâ’ili sınâ‘ati’t-tencîm. (Telif; 420/1029) Nşr. Ramsay Wright. The Book of Instruction in the Art of Astrology. London 1934; nşr. Celâleddin Hümâî. Tahran 1362 hş. 1983-84.
  4. Tahkîku mâ li’l-Hind min makuletin makbûletin fi’l-akl ev merzûle. (Telif; 421/1030) Nşr. E. Sachau. London, 1887.
  5. el-Kanûnü’l-Mes‘ûdî. (Telif; 421/1030) Haydarâbâd-Dekken’de basılmıştır, 1954-1956.
  6. el-Cemâhir fi’l-cevâhir. (Telif) Nşr. F. Krenkow. Kitâbü’l-Cemâhir fî ma‘rifeti’l-cevâhir, Haydarâbâd-Dekken, 1936.
  7. es-Saydele fi’t-tıb. (Telif; 442/1050) Karaçi, 1973.
  8. Risâle fî Fihristi kütübi. Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî. (Telif) Nşr. Paul Kraus. Epître de Berunı contenant le Répertoire des Ouvrages de Muhammad b. Zakarıya al-Razıa, Paris 1936.
 66. İbn Sînâ (981-1037) Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
  1. Kitabu’ş-Şifa
  2.  En-Necat
  3.  Kitabu’l-İşarat ve’tenbihat
  4. Uyûnü’l-hikm
  5. Kasîdetü’l-ayniyye
  6. Kitab fi’s-Siyaset
  7. Risale fi’l-Aşk
  8. Hay bin Yakzan Yayınevi
  9. el-Hidaye
 67. Yûsuf Has Hâcib (1017-1077)
  1. Kutadgu Bilig  (Telif; 462/1069-70): Tıpkıbasımı 1, Mısır Nüshası. Ankara: TDK, 1942; Kutadgu Bilig. Tıpkıbasımı 2, Fergana Nüshası. Ankara: TDK, 1942; Kutadgu Bilig. Tıpkıbasımı 3, Mısır Nüshası. Ankara: TDK, 1943; Kutadgu Bilig. (Metin) Haz. Reşit Rahmeti Arat. Ankara: TDK, 1947; Kutadgu Bilig. (Çeviri) Haz. Reşit Rahmeti Arat Ankara: TDK, 1959; Kutadgu Bilig. (İndeks) Haz. Reşit Rahmeti Arat. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1979.
 68. İbn Bâcce (1077-1139) Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozof.
 69. İbnü’l-Mukaffa (720-759) İran asıllı mütercim, edip ve kâtip.
 70. Hâris el-Muhâsibî (781-857) Sûfî, kelam alimi.
  1. er-Ri‘âye li-huķūķillâh ve’l-kıyâm Bihâ. Nşr. Margaret Smith. London, 1935; nşr. Abdülhalîm Mahmûd – Abdülbâki Sürûr. Kahire, 1958; nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Kahire, 1970.
  2. Âdâbü’n-nüfûs (Risâle fi’l-ahlâk) Nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Beyrut, 1988; nşr. Muhammed Abdülazîz Ahmed. Kahire, 1992; nşr. Mecdî Fethî es-Seyyid. Bed’ü men enâbe ilallâh ile birlikte. Kahire, 1992.
  3. Kitâbü’t-Tevehhüm bi-keşfi’l-ahvâl ve Şerhi’l-ahlâk. Nşr. Arberry. Kahire, 1937; nşr. Muhammed Osman el-Huşt. Kahire, 1984; nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Beyrut, 1986.
  4. en-Nesâ‘ihu’d-dîniyye ve’n-nefehâtü’l-kudsiyye li-nef‘i Cemî‘i’l-beriyye. Nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Kahire, 1965; nşr. Muhammed Abdülazîz Ahmed. Kahire, 1992.
  5. el-Ķasd ve’r-rücû’ ilallâh. Nşr. Hüseyin Kuvvetlî. et-Taśavvufü’l-‘aklî fi’l-İslâm adıyla. Beyrut, 1978; nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Vesâyâ içinde. Beyrut, 1986.
  6. Fehmü’l-Kur‘ân ve Ma‘nâhü. Nşr. Hüseyin Kuvvetli. Beyrut, 1971.
  7. Kitâbü’l-Mekâsib ve’l-vera‘ ve’ş-şübühât. Nnşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Mâhiyyetü’l-‘akl, Kitâbü’l-Mesâ’il fi’z-zühd ve Kitâbü’l-Mesâ’il fî a’mâli’l-kulûb ile birlikte. Kahire, 1969; nşr. Muhammed Osman el-Huşt. Kahire, 1984.
  8. Kitâbü’s-sabr ve’r-rızâ. Nşr. Otto Spies, Islamica, VI, Leipzig, 1934: 283-289.
  9. Ahkâmü’t-tevbe ve Reddi Mezâlimi’l-‘ibâd ve’l-halâs Minhâ Kable’l-me‘âd. Nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Kahire, 1977.
  10. Vesâyâ. Nşr. Abdülkâdir Ahmed Atâ. Kahire, 1986.
 71. Ebû Hanife (699-767)
  1. el-Fıkhu’l-ekber. Delhi, 1289; Kahire: Matbaatü’t-Tekaddüm, 1323.
  2. el-Fıkhu’l-ebsat. Nşr. M. Zâhid el-Kevserî. Kahire, 1307, 1368.
  3. el-Âlim ve’l-müteallim. Nşr. M. Zâhid el-Kevserî. Haydarabad, 1349; Kahire, 1368.
  4. er-Risâle. Nşr. M. Zâhid el-Kevserî. Kahire, 1368.
  5. el-Vasiyye. Kahire, 1936.
  6. el-Kasîdetü’n-Nu’mâniyye. (Na’t). İstanbul 1279; Kahire, 1282.
  7. el-Müsned. Hindistan 1300; İstanbul, 1309.
 72. İbn Kerrâm (806-869)
  1. Kitâbu azâbi’l-kabr.
  2. Kitâbu’s-sırr.
  3. Kitâbü’t-tevhid. 
  4. Makâlât.
 73. Bâyezid-i Bestâmî (802-875)
 74. İbnü’l-Mukaffa (724-759) Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı
 75. Sokrates (MÖ:470-399) Antik felsefede önemli bir dönüşüm gerçekleştiren Yunan filozofu.
 76. Hipokrat (MÖ:460)
 77. Aristoteles (MÖ:384–322)
 78. Pisagor (Pitagoras) (MÖ:570-495) (Filozof, Matematikçi)
 79. Konfüçyus (MÖ:551)
 80. Hipokrat (MÖ:460)
 81. Hâris el-Muhâsibî (781-857) Sûfî, kelam alimi.