• Devletler

  İskitler/Sakalar (MÖ.800)

  İskitler veya yayıldıkları doğu bölgelerindeki isimleri ile Sakalar, MÖ 8. yüzyıl ile MS 3. yüzyıl arasında Avrupa’nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırları) ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni de içine alan bölgelerde yaşamış, muhtemelen çoğunlukla Doğu İran dilleri grubuna ait bir dil konuşmuş göçebe halktır. İskitler için tarih boyunca Grek kaynaklarında Skuthēs (Σκύθης), Asur kaynaklarında Aşguzai, Fars kaynaklarında Sakā ve Çin kaynaklarında Sai tabirleri kullanılmıştır. İskitlerin genellikle İranî kökenli bir halk olduğu…

 • Devletler

  Filistin (BM’in Filistin’in taksimi kararı 29 Kasım 1947), (Filistin devletinin kurulduğunun ilânı 22 Eylül 1948), (İsrail’in Arap ülkeleriyle mütareke antlaşması imzalaması 24 Şubat 1949)

  I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı-Alman ittifakı karşısında yer alan Avrupalı güçler, siyonistler başta olmak üzere Osmanlı topraklarındaki Türk olmayan unsurları devlet otoritesine karşı kışkırtmaya başladılar ve sonunda cephede yenemedikleri Türkler’i ayaklanma ve beşinci kol faaliyetiyle içten çökertmeyi başardılar. Bu arada…

 • Devletler

  Yemen (Kuzey Yemen 1918), (Güney Yemen 1967) (Birleşme 1990)

  Tarihçe • Kuzey Yemen Osmanlı Devleti‘nden bağımsızlığı 1 Kasım 1918 • Güney Yemen Birleşik Krallık‘tan bağımsızlığı 30 Kasım 1967 • Birleşme 22 Mayıs 1990 Yemen’de Osmanlı hâkimiyeti Mondros Mütarekesi’nin ardından fiilen sona erdi ve Osmanlı askerî-sivil bürokrasisi Hudeyde’de İngilizler’e teslim oldu. Lozan Antlaşması’yla da Yemen…

 • Devletler

  İspanya (14 Nisan 1931 cumhuriyet ilânı)

  TARİH İspanya’nın yazılı tarihi milâttan önce 1000 yıllarına kadar uzanır. Finike ve Yunan kolonilerinin kurulmasıyla (m.ö. 1100) tarih sahnesindeki yerini almaya başlayan İspanya, milâttan önce 206’ya kadar devam eden Kartaca hâkimiyeti esnasında Hannibal’in Roma’ya karşı verdiği mücadelede önemli bir yer…

 • Devletler

  Irak (Birleşik Krallıktan Bağımsızlık 3 Ekim 1932)

  I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan San Remo Konferansı’nda (19-26 Nisan 1920) galip devletler Osmanlı Devleti’nin Arap vilâyetlerini aralarında paylaştılar. Bu arada İngiltere, Milletler Cemiyeti tarafından ihdas edilen yeni bir milletlerarası vesâyet sistemi çerçevesinde Irak üzerinde manda yetkisine sahip oldu. Daha…

 • Devletler

  Ur, Sümer Kent Devleti

  Ur , bugün Tell el-Muqejjir (Tel el Mukayyer) Sümer topraklarında bir antik şehir. Ur, sözcük olarak Ön Türkçede kent, şehir olarak kullanılan bir tamgadır. Dünyanın en eski şehirlerinden oluşur. Irak Körfezi´nde Fırat nehri kenarında bulunmaktadırtu. MÖ 3500’den MÖ 1850’ye kadar ticaret merkezi olarak işledi. MÖ 3000’den MÖ 2000’e kadar üç hükümdar…

 • Devletler

  Kiş, Sümer Kent Devleti

  Kiş, modern adı ile Tall al-Uhaymir, Sümerlilerin antik şehirlerinden biridir. Tarihi çağlarda Babil’in 12 km doğusunda bulunmaktaydı. Günümüzde Irak’da Bağdat şehrinin 80 km güneyinde bulunmaktadır. Sümer kral listesinde belirtildiğne göre tufandan sonra krallara sahip olan ilk şehir Kiş’dir. Şehrin efendi tanrısı Zababa idi. Henri de Genouillac yönetimindeki bir Fransız arkeoloji…

 • Devletler

  Nippur, Sümer Kent Devleti

  Nippur (bugünde Niffer ya da Nuffar), Irak ‘ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya ‘ dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır. Sümer efsanelerine göre Tanrı Enlil (Akad dilinde Bel) bu kentte yaşamıştı. Nippur’da toplanan tanrılar meclisinin kararlarını insanlara bildiren Enlil, aynı zamanda gücün de temsilcisiydi. Nippur’da yaratmıştı…

 • Devletler

  Lagaş, Sümer kent devleti

  Lagaş, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşme yerinin kuzeybatısında Uruk’un doğusunda yer alır. Lagaş hem Sümerlilerin hem de daha sonraları Babillilerin en eski şehirlerinden biridir. Yakınındaki Girsu şehri, Lagaş’ın dini merkeziydi. Kazılar Lagaş harabeleri 1877 yılında o tarihte Basra’da Fransız konsolosu olan Ernest de Sarzec tarafından keşfedildi. Sarzec kazılarına 1901 yılnda ölünceye dek devam etti. Başlıca kazılar iki büyük höyükte yapılmıştır. Bunlardan…

 • Devletler

  Majapahit İmparatorluğu (700-1380)

  Majapahit İmparatorluğu, 13. ve 16. yüzyıllarda Cava merkezli olmak üzere Güneydoğu Asya'da varlığını sürdüren bir devletti. İmparatorluk en güçlü döneminde Endonezya, Singapur, Malezya, Brunei, güney Tayland, Sulu Takımadaları, Filipinler, Doğu Timor ve Yeni Gine'ye kadar uzanan 98 vasaldan oluşmakta olup bölgedeki son büyük imparatorluklardan biriydi. Majapahit Kralı Vikramarvaddhana (1386-1429)