• Hükümdarlar

  MÖ. 2566 Kheops (Keops) Mısır Kralı (Firavun)

  4. Hanedanlığın 2. Firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops doğum tarihi bilinmemekle beraber 23 ya da 46 yıl hüküm sürdüğü bilinen Eski Mısır hükümdarıdır. Bugüne kalan 4 inçlik bir heykeli dışında tasvir edilen bir eseri yoktur. Buna bağlı olarak elde edilen…

 • Hükümdarlar

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip, Memphis’i başkent yapmıştır. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın birleştiricisi olarak bilinen Menes’in, Mısır’ın ilk ölümlü firavunu olduğuna inanılıyor. Menes’in ataları muhtemelen Horus Ka veya Horus Scorpion II idi. Menes’in (aka Narmer)…

 • Hükümdarlar

  Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, Şeyh Cüneyd’in oğlu

  Şeyh Haydar, (d. 1459-60, Diyarbakır – ö. 9 Temmuz 1488, Tabersaran), Safeviye Tarikatından Şeyh Cüneyd’in oğludur. Babası savaşta öldüğünde henüz doğmamış olan Haydar, babası ölünce annesi (Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın kızkardeşi) Akkoyunlu Devleti’ne gittiği için Akkoyunlu sarayında doğdu. Dokuz yaşına kadar burada büyüyen Haydar, dayısı Uzun Hasan’la birlikte…

 • Hükümdarlar

  Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.

  ŞAH İSMÂİL (ö. 930/1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524). 25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. İran’da Şiîliği resmî ideoloji…

 • Hükümdarlar

  Târık b. Ziyâd (ö.720) Endülüs’ü fetheden kumandan.

  Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720) Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan. Yaklaşık 50 (670) yılında doğdu. Berberî asıllı Nefzâve veya Zenâte kabilesine mensuptur; Mağrib fetihleri sırasında esir alındığı belirtilir. Hemedan (İran) kökenli olup…

 • Hükümdarlar

  Ekber Şah (1556-1605) Bâbürlü hükümdarı

  EKBER ŞAH Pâdişâh-ı Gāzî Ebü’l-Feth Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh (ö. 1014/1605) Bâbürlü hükümdarı (1556-1605). 4 Receb 949’da (14 Ekim 1542) Sind’deki Ömerkût Kalesi’nde doğdu. Babası Hümâyun, annesi İran asıllı Hamîde Bânû’dur. Çocukluğu, Hümâyun’un Sûrî hânedanının kurucusu Şîr Şah karşısında mağlûp…

 • Hükümdarlar

  Velîd I (705-715) Emevî halifesi .

  52 (672) yılında Medine’de doğdu. Annesi Abs kabilesinden Vellâde bint Abbas’tır. Kardeşleri Süleyman ve Mesleme ile birlikte özel hocaların gözetiminde yetişti. Oğullarının eğitimiyle bizzat ilgilenip bazan onları imtihan eden Abdülmelik hocalardan oğullarına Kur’an okumayı, bir idareci için önemli olan güzel…

 • Hükümdarlar

  Yezîd II (720-724) Emevî halifesi .

  1 (690-91) veya 72 (691-92) yılında Dımaşk’ta doğdu. Babası Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân, annesi I. Yezîd b. Muâviye’nin kızı Âtike’dir. Benî Ümeyye’nin Mervânî koluna mensup bir baba ile Süfyânî kolundan bir annenin oğlu olmakla övünen Yezîd annesine nisbetle Yezîd…

 • Hükümdarlar

  Süleyman b. Abdulmelik (715-717) Emevî halifesi.

  55-60 (675-680) yılları arasında Medine’de doğdu. Babası Abdülmelik b. Mervân, annesi Gatafân kabilesinden Vellâde bint Abbas b. Caz’dır. Çocukluğunun ilk yıllarını bâdiyede dayılarının yanında geçirdi (Belâzürî, Ensâb, VIII, 99). Daha sonra Dımaşk’ta kardeşleri Velîd ve Mesleme ile birlikte özel hocaların…

 • Hükümdarlar

  Yezîd III (Nisan 744–Ekim 744) Emevî halifesi .

  90 (709) veya 96 (714-15) yılında Dımaşk’ta doğdu. Babası Emevî halifesi I. Velîd, annesi Sâsânîler’in son kisrâsı III. Yezdicerd’in torunu Şahferend (Şâh Âfrîd) bint Fîrûz’dur. Şahferend, Kuteybe b. Müslim tarafından Mâverâünnehir fetihlerinde esir alınıp Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’ye gönderilmişti. Haccâc…