İnsanlığın Çağları 2

MÖ. 3000 Elam

MÖ. 3000 Hurriler

MÖ. 3000 Antik Mısır 

MÖ. 3000 Antik Mısır Kralı Menes

MÖ. 3000 Tuvana Krallığı

MÖ. 2648 Antik Mısır Firavunu Zoser

MÖ. 2575 Mısır Eski Krallık

MÖ. 2566 Antik Mısır Kralı (Firavun) Kheops (Keops)

MÖ. 2350 Hattiler

MÖ. 2334 Akad İmparatorluğu

MÖ. 2279 Akad Kralı Sargon

MÖ. 2050 Mısır Orta Krallık

MÖ. 2000 Amoriler

MÖ. 2000 Asur İmparatorluğu

MÖ. 2000 Çin İmparatorluğu

MÖ. 1900 Kassitler

MÖ. 1894 Babil İmparatorluğu

MÖ. 1800 Hz. İbrahim, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın Müşterek Peygamberi

MÖ. 1766 Shang Hanedanı Uygarlığı

MÖ. 1750 Babil Kralı Hammurabi

MÖ. 1600 Hititler Krallığı

MÖ. 1550 Mısır Yeni Krallık

MÖ. 1500 Mitanniler

MÖ. 1000 Urartu Krallığı

MÖ. 800 Makedonya Krallığı

MÖ. 756 Antik Yunanistan

MÖ. 753 Roma Krallığı

MÖ. 678 Med İmparatorluğu

MÖ. 627 Asur Kralı Asurbanipal

MÖ. 626 Yeni Babil İmparatorluğu

MÖ. 605 Yeni Babil İmparatoru Nabopolassar , Keldâni hanedanının ilk kralı.

MÖ. 600 Etrüskler

MÖ. 562 Yeni Babil Kralı, . Nebukadnezar

MÖ. 550 Ahameniş İmparatorluğu, I. Pers İmparatorluğu

MÖ. 529 Ahameniş İmparatoru (I. Pers imparatoru) II. Kiros

MÖ. 509 Roma Cumhuriyeti

MÖ. 486 Ahameniş İmparatoru (I. Pers imparatoru) I. Darius

MÖ. 323 Makedonya Kralı Büyük İskender 

MÖ. 323 Seleukos İmparatorluğu

MÖ. 220 Büyük Hun İmparatorluğu

MÖ. 200 Galyalılar

MÖ. 100 Cermen Kabileleri

MÖ. 54 Doğu Hun İmparatorluğu

MÖ. 54 Batı Hun İmparatorluğu

MÖ. 27 Roma İmparatorluğu

M. Hz. Îsâ, Peygamber

98 Roma İmparatoru Marcus Cocceius Nerva

240 Sâsânî Hükümdarı Erdeşîr

363 Roma İmparatoru Julianus

370 Avrupa Hun İmparatorluğu

378 Avrupa Hun İmparatoru Balamir Han

395- Batı Roma İmparatorluğu

435 Vandallar ve Alanlar Krallığı

468 Hazarlar, Türk Devleti

493 Ostrogotlar Krallığı

552 I. Göktürk Kağanlığı

562 Avar Kağanlığı

582 Batı Göktürk Kağanlığı

582 Doğu Göktürk Kağanlığı

610 İslâm, Son İlâhî Din.

632 Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi, Ebû Bekir

644 Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü, Hz. Osman

682 II. Göktürk Kağanlığı

683 Emevî Halifesi Yezîd I

693 II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan

  • II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)

717 Emevî Halifesi, Süleyman b. Abdulmelik

720 Endülüs’ü fetheden kumandan, Târık b. Ziyâd .

724 Emevî halifesi Yezîd II

730 Hazar Kağanı Bihar  

745 Uygurlar

775  Abbâsî Halifesi Mansûr

809 Abbâsî halifesi Hârûn er-Reşîd

819 Sâmânîler

861 Seferîler

907 Sâmânî Hükümdarı İsmail b. Ahmed

927 İngiltere Krallığı

962 Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

966 Polonya

992 Karahanlı Hanı Hârun Buğra Han

1007 Selçuklu Beyi Selçuk Bey

1025 Lehistan Krallığı

1034 Lehistan dükü I. Bolesław

1037 Büyük Selçuklu Devleti

1077 Anadolu Selçuklu Devleti

1086 Anadolu Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah

1092 Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah

1096 Selçuklu Devlet Adamı, Harezm Valisi Anuş Tekin (Tegin) .

1104 Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk

1107 Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıcarslan

1118 Abbâsî Halifesi, -Billâh

1118 Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar

1118 Irak Selçuklu Devleti

1127 Zengîler

1131 Irak Selçuklu Hükümdarı Mahmûd b. Muhammed Tapar

1134 Irak Selçuklu hükümdarı Tuğrul I

1146 Zengî Sultanı İmâdüddin Zengi

1152 Irak Selçuklu Hükümdarı Mes‘ûd b. Muhammed Tapar

1155 Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Mesud

1156 Hârizmşah Devleti Hükümdarı Atsız b. Muhammed

1159 Irak Selçuklu Hükümdarı Muhammed b. Mahmûd

1171 Eyyûbîler

1177 Irak Selçuklu hükümdarı Arslanşah b. Tuğrul

1192 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan

1194 Irak Selçuklu Devleti’nin Son Hükümdarı Tuğrul II

1196 Anadolu Selçuklu Sultanı I. Keyhusrev

1204 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Süleyman Şah

1204 Trabzon İmparatorluğu/Tzaniti (Lazistan) Krallığı

1220 Anadolu Selçuklu Sultanı I. Keykâvus

1221 Harzemşah Hükümdarı Alaaddin Muhammed Harezmşah

1246 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev

1246 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev

  • Safeviyye tarikatının kurucusu

1250 Memlükler

1252 Safeviyye tarikatının kurucusu Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî

1254 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Keykubad

1256 Altın Orda Hanıve Kurucusu Batu Han

 1256 İlhanlılar

1265 İlhanlı Hükümdarı ve Kurucusu Hülagû

1266 Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıçarslan

1266 Altın Orda Hanı Berke Han

1281 Osmanlı Devleti’nin kurucusu Ertuğrul Gazi

1282 Anadolu Selçuklu Sultanı III. Keyhüsrev

1299 Osmanlı İmparatorluğu

1302 Anadolu Selçuklu Sultanı III. Keykubad

1308 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud

1335 İlhanlı hükümdarı Ebû Said Bahadır Han

1346 Sırp İmparatorluğu

1389 Osmanlı Sultanı I. Murad

1392 Safevî Şeyhi Sadreddîn-i Erdebîlî

1410 Celâyir Hükümdarı Ahmed Celâyir.

1421 Memlük Sultanı Şeyh el-Mahmûdî

(1402-1413) Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri

1421 Osmanlı Sultanı I. Mehmed

1444 Osmanlı Sultanı II. Murad

1446 Osmanlı Sultanı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

1447 Safevî Şeyhi İbrahim  

1451 Osmanlı Sultanı II. Murad

1481 Osmanlı Sultanı II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed

1502 Safevîler ve Safevî Devleti

1512 Osmanlı Sultanı II. Bayezid

1547 Rusya Çarlığı

1566 OsmanIı Sultanı I. Süleyman (Kanunî)

1574 Osmanlı Sultanı II. Selim

1584 Rus Çarı, Korkunç İvan (IV. İvan)  

1595 Osmanlı SUltanı III. Murad

1598 Rus Çarı I. Fyodor (Teodor) İvanoviç

1603 Osmanlı Sultanı III. Mehmed

1605 Rus Çarı, Fyodoroviç Godunov

1556 Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah

1622 Osmanlı Sultanı II. Osman (Genç)

1623 Osmanlı Sultanı I. Mustafa

1627 Bâbürlü Hükümdarı Cihangir

1640 Osmanlı Sultanı IV. Murad

1648 Osmanlı Sultanı İbrahim

1691 Osmanlı Sultanı II. Süleyman

1695 Osmanlı Sultanı II. Ahmed

1721 Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro

1721 Rus İmparatorluğu

1726 Afşarlar

1727 Rusya Çariçesi I. Katerina

1747 Afşar Şahı Nâdir Şah

1750 Zend Hanedanı

1754 Osmanlı Sultanı I. Mahmud

1757 Osmanlı Sultanı III. Osman

1808 Osmanlı Sultanı IV. Mustafa

1815 Alman Konfederasyonu

1834 Kaçar hükümdarı, Ali Şah

1848 Kaçar Şahı, Muhammed Şah

1871 Alman İmparatorluğu

1876 Osmanlı Sultanı V. Murad

1896 Kaçar Şahı, Nâsırüddin Şah

1907 Kaçar Şahı, Muzafferüddin Şah

1909 Kaçar Şahı, Muhammed Ali Şah

1917 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti

1918 Alman Weimar Cumhuriyeti

1922 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

1923 Türkiye Cumhuriyeti

1925 Pehlevi Hanedanı

1933 Alman-Üçüncü İmparatorluk

1982 Türkiye Cumhuriyeti Darbe Devlet Başkanı, Ahmet Kenan Evren