Mezopotamya Kronolojisi

 1. Mezopotamya
  1. Sümerler (MÖ. 4000-MÖ. 2000)
   1. Uruk, Sümer Kent Devleti.
    1. Uruk Kralı Utu-hegal
    2. Uruk Kralı Gılgamış
    3. Uruk Tanrısı Anu.
   2. Lagaş, Sümer Kent Devleti
    1. Lagaş Prensi Gudea (MÖ 2120)
    2. Lagaş Kralı Ur-Nanshe
    3. Lagaş Kralı Lugalanda
    4. Lagaş Prensi Akurgal (MÖ 2500)
    5. Lagaş Tanrısı Ningirsu
   3. Eridu, Sümer Kent Devleti.
    1. Eridu Tanrısı Enki
    2. Eridu Kralı Adapa.
   4. Nippur, Sümer Kent Devleti
    1. Nippur Tanrısı Enlil, Bel ya da Belum.
   5. Kiş, Sümer Kent Devleti
    1. Kiş Tanrısı Zababa
   6. Ur, Sümer Kent Devleti
    1. Ur Tanrısı Nanna, Sin.
  2. Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter.
 2. Akad İmparatorluğu (MÖ 2334-MÖ 2150)
 3. Gutiler (MÖ. 3000-MÖ. 1300)
 4. Amoriler (MÖ. 2000-MÖ. 1600)
 5. Babil İmparatorluğu (MÖ.1894-MÖ. 539)
  1. Babil Kralı Hammurabi (M.Ö: 1810-1750)
  2. Sin, Ay tanrısı.
  3. Yeni Babil İmparatorluğu MÖ. 626-539 
  4. Nabopolassar (MÖ. 626-605) Yeni Babil İmparatorluğu’nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı.
  5. II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Yeni Babil Kralı
 6. Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ. 612)
  1. Asur Kralı Asurbanipal (MÖ 668–627)
  2. AsurKralı II. Sargon
 7. Elam Krallığı (MÖ 3.000-MÖ 646)
 8. Kassitler (MÖ.1700)
 9. Hurri Devleti (MÖ. 3000-MÖ. 700)
 10. Mitanniler (MÖ. 1500-MÖ.1300)

Osmanlı Kronolojisi

 1. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
  1. Ertuğrul Gazi (Ö. 1281) Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası
  2. Osman Bey (1302-1324)
   1. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302
  3. Orhan Gazi (1324-1362)
   1. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)
  4. I. Murad (1362-1389)
  5. I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
   1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396)
   2. ⊗Ankara Muharebesi (1402)
  6. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
  7. I. Mehmed (1413-1421)
  8. II. Murad (1421-1444)
  9. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
  10. II. Murad (1446-1451)
  11.  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
   1. ⊗Otlukbeli Savaşı (1473)
  12. II. Bayezid (1481-1512)
  13. I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
   1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
   2. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
  14. I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
  15. II. Selim (1566-1574)
   1. Kadızâdeliler (1570-1685) XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
  16. III. Murad (1574-1595)
  17. III. Mehmed (1595-1603)
  18. I. Ahmed (1603-1617)
   1. Zitvatorok Antlaşması (1606) Osmanlılar’la Habsburglar arasında yapılan antlaşma.
  19. I. Mustafa (1622-1623)
  20. II. Osman (Genç) (1618-1622)
  21. I. Mustafa (1622-1623)
  22. IV. Murad (1623-1640)
   1. Koçi Bey IV. Murad ve Sultan İbrâhim’e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldığı risâlelerle ün salmış Osmanlı müellif ve mütefekkiri.
  23. İbrahim (1640-1648)
  24. IV. Mehmed (1648-1687)
   1. ⊗Saint Gotthard Muharebesi (1 Ağustos 1664) Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan meydan savaşı.
   2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
  25. II. Süleyman (1687-1691)
  26. II. Ahmed (1691-1695)
  27. II. Mustafa (1695-1703)
   1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
  28. III. Ahmed (1703-1730)
   1. ⊗Prut Savaşı (1710-1711) Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaştır.
   2. Prut Antlaşması (1711) Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
  29. I. Mahmud (1730-1754)
  30. III. Osman (1754-1757)
  31. III. Mustafa (1757-1774)
   1. ⊗Çeşme Vak’ası (1770) Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
  32. I. Abdulhamid (1774-1789)
   1. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması (26 Temmuz 1774) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında.
  33. III. Selim (1789-1807)
   1. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791) 1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
   2. Nizâm-ı Cedîd (1792-1807) III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi.
  34. IV. Mustafa (1807-1808)
  35. II. Mahmud (1808-1839)
   1. Vak’a-i Hayriyye (17 Haziran 1826) Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
   2. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (1826) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
   3. Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan antlaşma.
   4. Jön Türkler
   5. Takvîm-i Vekāyi (1 Kasım 1831) Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
   6. Baltalimanı Muahedesi (16 Ağustos 1838)
   7. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
  36. Abdülmecid (1839-1861)
   1. Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Gülhane Hatttt-ı Hümayunu
   2. Londra Antlaşması (15 Temmuz 1840) Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında mukavelenâme.
   3. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
   4. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) Gayri müslimlere yeni haklar tanıyan hatt-ı hümâyun.
   5. Paris Antlaşması (30 Mart 1856) Kırım savaşını sona erdiren antlaşma.
  37. Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
   1. Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865-1876)
  38. V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
  39. II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
   1. Kānûn-ı Esâsî (Osmanlı Devleti Anayasası) (1876)
   2. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878)
   3. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
   4. I. Meclis-i Meb’ûsan (23 Aralık 1876)
   5. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.
   6. Çırağan Vak’ası (20 Mayıs 1878) Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
   7. İttihat ve Terakkî Cemiyeti (1889-1902)
   8. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
   9. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
   10. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
  40. V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
   1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş 
   2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
   3. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş 
   4. 1912-1913 Osmanlı Trablusgarp ve Balkan Harbi Andlaşmaları
   5. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
   6. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
   7. Bâbıâli Baskını (23 Ocak 1913) Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi
   8. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
   9. ⊗Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916)
   10. Tehcir (1915) Bilhassa Ermeniler’in sevk ve iskânını ifade eden terim.
   11. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
  41. VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
   1. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
   2. ⊗Millî Mücadele (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
   3. Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.
   4. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Selçuklu Kronolojisi

 1. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
  1. Selçuk Bey (900-1007)Selçuklu hânedanının atası 
  2. Çağrı Bey (990-1059) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından. 
   1. ⊗Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklular ile Gazneliler arasında cereyan eden ve Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş.
  3. Tuğrul Bey (1040-1063) Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı.
  4. Alparslan (1029-1072) Büyük Selçuklu Sultanı
   1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
  5. Melikşah (1055-1092) Büyük Selçuklu Sultanı
  6. Berkyaruk (1092-1104) Büyük Selçuklu hükümdarı.
  7. Muhammed Tapar (1105-1118) Büyük Selçuklu hükümdarı.
  8. Sencer (1118-1157) Son büyük Selçuklu hükümdarı .
  9. ℘Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
 2. Anadolu Selçuklu Devleti (1060–1308)
  1. Süleyman Şah (1075 – 1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı 
  2. I. Kılıcarslan (1092-1107) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  3. I. Mesud (1116-1155) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
  4. II. Kılıcarslan (1155-1192) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  5. I. Keyhusrev (1192-1196) Anadolu Selçuklu Sultanı
  6. II. Süleyman Şah (1196-1204) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  7. I. Keykâvus (1211-1220) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  8. Keykubad I (Alâeddin) (1220-1237) (Anadolu Selçuklu Sultanı
   1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
  9. II. Keyhüsrev (1237-1246) Anadolu Selçuklu Sultanı.
   1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş.
  10. II Keykâvus (İzzeddin) Anadolu Selçuklu Sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat)
  11. II. Keykubad (1249-1254) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  12. IV. Kılıçarslan (1249-1254, 1257-1266) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  13. III. Keyhüsrev (1266-1282) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  14. II. Mesud (1282-1296, 1302-1308) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
  15. III. Keykubad (1298-1302) Anadolu Selçuklu Sultanı.
 3. Suriye Selçukluları (1079-1117)
  1. Tacüddevle Tutuş (1079-1095)
  2. Rıdvan (1095-1113)
  3. Alp Arslan el-Ahras (1113-1114)
  4. Sultanşah (1114-1117)
  5. Dükak (1095-1104)
  6. II. Tutuş (1104)
  7. Muhiddin Bektaş (1104)
 4. Irak Selçuklu Devleti 1118-1194
  1. Mahmûd b. Muhammed Tapar (1118-1131) Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı.
  2. Tuğrul I (1132-1134) Irak Selçuklu hükümdarı .
  3. Mes‘ûd b. Muhammed Tapar (1134-1152) Irak Selçuklu hükümdarı.
  4. Muhammed b. Mahmûd (1153-1159) Irak Selçuklu hükümdarı.
  5. Arslanşah b. Tuğrul (1160-1177) Irak Selçuklu hükümdarı.
  6. Tuğrul II (1177-1194) Irak Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı.
 5. Anadolu beylikleri, Osmanoğlu Beyliği

Göktürk Kronolojisi

Göktürkler (552-744)
 1. İlk Göktürk Kağanlığı 552-588
  1. Bumin Kağan (546-552) I. Göktürk Kağanı
  2. Kola (Kara) Dönemi (552-555) I. Göktürk Kağanlığı
  3. Mukan Dönemi (555-572) I. Göktürk Kağanlığı
  4. Tapo Dönemi (572-581) I. Göktürk Kağanlığı
  5. Işbara Dönemi (581-582) I. Göktürk Kağanlığı
 2. Birinci Doğu Göktürk Kağanlığı (581-630)
  1. Işbara Dönemi (582-587) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  2. Yehu Dönemi (587-589) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  3. Tülan Dönemi (589-600) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  4. Kimin Dönemi (600-609) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  5. Şipi Dönemi (609-619) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  6. Çulo Dönemi (619-621) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  7. Kie Li Dönemi (621-630) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
 3. Batı Göktürk Kağanlığı (583-659)
  1. Batı Göktürk Kağanı Buyruk Kağan
 4. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı (682-745)
  1. II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)
 5. Oğuz Yabguluğu (750-1055)
 6. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Çin Kronolojisi

 1. Çin Halk Cumhuriyeti
  1. Xia Hanedanı (MÖ. 2200- MÖ. 1800)
  2. Shang Hanedanı (MÖ. 1600-MÖ. 1027)
  3.  Zhou Hanedanı (MÖ. 1222-MÖ. 256)
  4. Qin Hanedanı (MÖ. 221-MÖ. 206)
  5. Han Hanedanı (MÖ. 206-MS. 220)
  6. Wei Hanedanı (220-265)
  7. Wu hanedanı (222-280)
  8. Jin Hanedanı (265-420)
  9. Kuzey Wei (386-534)
  10. Güney-Kuzey Hanedanları (420-589)
  11. Sui Hanedanı (581-618)
  12. Tang Hanedanı (618-907)
  13. Beş Hanedan On Krallık (907-960)
  14. Song Hanedanı (960-1279)
  15. Yuan Hanedanı (1280-1368)
  16.  Ming Hanedanı (1368-1644)
  17. Qing Hanedanı (1644-1911)
  18. Çin Cumhuriyeti (1912-1949)
  19. Çin Halk Cumhuriyeti (1949-günümüze)

Tunus Kronolojisi

 1. Tunus Cumhuriyeti 1956
  1. Kartaca (MÖ. 814)
  2. Emevîler (661-750)
  3. Abbâsîler (750-800)
  4. Ağlebîler (800-909)
  5. Fâtımîler (909-973)
  6. Zîrîler (973-1148)
  7. Norman (1148-1160) 
  8. Muvahhidler (1160-1229) 
  9. Hafsiler (1229-1574)
  10. Osmanlı İmparatorluğu Tunus Eyaleti (1574-1881)
  11. Tunus Fransız Protektorası (1881-956)
  12. Tunus Krallığı (1956-1957)
  13. Tunus Cumhuriyeti (1957)
  14. Habib Burgiba Yönetimi (1957-1987)
  15. Zeynel Abidin Yönetimi (1987-2011) 
  16. Yasemin Devrimi (2011)

Mısır Kronolojisi

 1. Mısır Arap Cumhuriyeti
  1. Antik Mısır MÖ. 3100
  2. Erken Hanedan Dönemi (Mö. 3100-MÖ.2686)
   1. Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)
  3. Eski Krallık (MÖ. 2686-MÖ.2181)
   1. Antik Mısır Kralı (Firavunu) Zoser (MÖ:2667-2648) 
   2. Antik Mısır Kralı (Firavun) Kheops (Keops) MÖ. 2566
  4. Birinci Ara Dönem (MÖ.2181-MÖ. 2055)
  5. Orta Krallık (MÖ. 2055-MÖ.1650)
  6. İkinci Ara Dönem (MÖ.1650-MÖ. 1550)
  7. Yeni Krallık (MÖ. 1550-MÖ.1069)
   1. Mısır Yeni Kralı II. Ramses (MÖ:1302-1212)
    1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ: 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık ve Hitit İmparatorluğu
  8. Üçüncü Ara Dönem (MÖ. 1069-MÖ. 664)
  9. Geç Dönem (MÖ. 664-MÖ.332)
  10. Ptolemaios Krallığı (MÖ 332-Mö. 30)
  11. Roma ve Bizans Mısırı (MÖ 30-MS 641)
  12. Sasani Mısırı (621-629)
  13. Râşidîn Mısırı (641-661)
  14. Emevî Mısırı (661-750)
  15. Abbâsî Mısırı (750-935)
  16. Tolunî Mısırı (868-905)
  17. İhşîdî Mısırı (935-969)
  18. Fâtımî Mısırı (969-1171)
  19. Eyyûbî Mısırı (1171-1250)
  20. Memlûk Mısırı (1250-1517)
  21. Osmanlı Mısırı (1517-1867)
  22. Fransız istilası (1798-1801)
  23. Kavalalılar yönetiminde Mısır (1805-1882)
   1. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
  24. Mısır Hidivliği (1867-1914)
  25. Britanya istilası (1882-1922)
  26. Mısır Sultanlığı (1914-1922)
  27. Mısır Krallığı (1922-1953)
  28. Cumhuriyet 1953-günümüz