• Düşünce İnsanları

  Câbirî (1936-2010) Çağdaş Arap-İslam dünyasının mütefekkiri ve müfessiri

  Hayatı 27Aralık1936’da, Fas/Fecîc’de doğmuştur. Ana dili Berberîce olup Arapçayı ilkokulda öğrenmiştir. 1946’da Milli Okula (Medresetü’n-Nahda el-Vataniyye) başlamış, daha sonra Fransız okuluna (L’Ecole) gitmiş ve orada Fransızca öğrenmiştir. 1950-1951’de “et-Tehzîbu’l-Arabiyye” okuluna devam etmiş, burada aldığı eğitimle klasik Arapça metinlere ve Batı…

 • Düşünce İnsanları

  Cenâbî Mustafa Efendi (ö. 999/1590) el-‘Aylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.

  CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ (ö. 999/1590) el-‘Aylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi. Halep, Mekke, Bursa ve Edirne kadılıklarında bulunan Niksarlı Emîr Hasan Efendi’nin oğlu olup aynı zamanda Anadolu seyyidlerindendir. “Fahrü’l-müderrisîn” ve “Emîrzâde” olarak da anılan Cenâbî Efendi, daha önce pek…

 • Düşünce İnsanları

  Alâeddin Erdebîlî (Hâce Alî) (1371-1429)

  ERDEBÎLÎ, Alâeddin علاء الدين أردبيلي Ebü’l-Hasen Alâüddîn Hâce Alî b. Sadriddîn Mûsâ Erdebîlî (ö. 832/1429) Safeviyye tarikatı şeyhlerinden. Erdebil’de doğdu. Safeviyye tarikatının kurucusu Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin torunu ve Şeyh Sadreddîn-i Erdebîlî’nin oğludur. Doğum tarihi ve hayatının ilk yılları hakkında bilgi…

 • Düşünce İnsanları

  Sadreddîn-i Erdebîlî (…-1392)

  SADREDDÎN-i ERDEBÎLÎ صدر الدين أردبيلي Sadrüddîn Mûsâ b. Safiyyiddîn İshâk b. Emîniddîn Cebrâîl Erdebîlî (ö. 794/1392) Safeviyye tarikatı şeyhi. Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 735/1334) tarafından kurulan ve XVI. yüzyılın başında İran’da Safevî Devleti’ne dönüşen bir tarikat. Safiyyüddîn-i Erdebîlî’den sonra vasiyeti gereği…

 • Düşünce İnsanları

  Mevlânâ 1207 – 1273

   Mevleviyye tarikatının kurucusu olan ve Mesnevî isimli eseriyle tanınan sûfî  “Kişinin değeri aradığı şeydir” Mevlana Celaleddin Rumi, 1207’de Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş, Moğol istilasından kaçan ailesiyle birlikte uzun bir göç döneminin ardından 1221’de, şimdiki Karaman’a yerleşmiştir. Babası Bahaüddin Veled,…

 • Düşünce İnsanları

  Bâyezid-i Bestâmî 802 – 875

  BÂYEZÎD-i BİSTÂMÎ بايزيد بسطامي Ebû Yezîd Tayfûr b. Îsâ b. Sürûşân (ö. 234/848 [?]) İlk büyük mutasavvıflardan. Hemen bütün tasavvuf ve tabakat kitaplarında Bâyezîd-i Bistâmî’den bahsedilirse de bu bilgiler genellikle onun menkıbeleri, sözleri ve şathiye*lerine dair olup bunlar arasında hayatıyla…

 • Düşünce İnsanları

  Fahreddin er-Râzî (1150-1210)

  FAHREDDİN er-RÂZÎ فخر الدين الرازي Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö. 606/1210) Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eşʿarî âlimi. Tercih edilen görüşe göre 25 Ramazan 543 (6 Şubat 1149) tarihinde…

 • Düşünce İnsanları

  Gazzâlî 1057 – 1111

  Filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan Eşʻarî kelamcısı, Şâfiî fakihi ve sûfî  450 (1058) yılında İran’ın Horasan bölgesinde, yetiştirdiği âlimler ve devlet adamlarıyla tanınan Tûs’ta (bugünkü Meşhed) dünyaya geldi. 451’de (1059) doğduğu şeklinde bir kayıt varsa da (İbn Hallikân, IV, 216) bu…

 • Düşünce İnsanları

  İbnü’l-Mukaffa (724-759) Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı

  724 Firuzabad/İran – 759 Basra/Irak Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı Muhtemelen 106 (724) veya 102 (720) yılında İran’ın Cûr (Fîrûzâbâd) kasabasında dünyaya geldi. Hûz’da (Hûzistan / Ahvaz) doğduğuna dair rivayetler (İbnü’n-Nedîm, s. 522) Cûr’un Hûz şeklinde okunmasından kaynaklanmış olmalıdır. Asıl adı Rûzbih’tir.…