İlk Çağ

MÖ. 3300 Hint (Vedanta)

MÖ. 3000 Anadolu 
 1. MÖ. 1000-600 Urartu Krallığı
  1. Urartu Kralı I. Rusa (MÖ.730-ι14)
  2. Urartu Kralı II. Argişti (MÖ. ι14-685)
  3. Urartu Kralı II. Rusa ( MÖ.685-645)
MÖ. 2000 Doğu Akdeniz ―Filistin, Fenike–Kartaca, Israil-Yahudî-İbrân, Girit–Miken―;
MÖ. 1000 Eskiçağ Ege ―Atina, Isparta, İyonya, Güney İtalya, Sicilya, Makedonya, Helenistik (Efes, Bergama, İskenderiye, Urfa-Harran)―; 
MÖ. 220 İslâm öncesi Türk 
 1. 552-588 I. Göktürk Kağanlığı (552-588)
  1. Bumin Kağan (546-552) I. Göktürk Kağanı
  2. Kola (Kara) Dönemi (552-555) I. Göktürk Kağanlığı
  3. Mukan Dönemi (555-572) I. Göktürk Kağanlığı
  4. Tapo Dönemi (572-581) I. Göktürk Kağanlığı
  5. Işbara Dönemi (581-582) I. Göktürk Kağanlığı

 

 1. 582-659 Batı Göktürk Kağanlığı
  1. Batı Göktürk Kağanı Buyruk Kağan
 1. 582-630 Doğu Göktürk Kağanlığı
  1. Işbara Dönemi (582-587) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  2. Yehu Dönemi (587-589) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  3. Tülan Dönemi (589-600) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  4. Kimin Dönemi (600-609) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  5. Şipi Dönemi (609-619) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  6. Çulo Dönemi (619-621) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
  7. Kie Li Dönemi (621-630) I. Doğu Göktürk Kağanlığı

 

 1. 682-745 II. Göktürk Kağanlığı
  1. II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)
 1. 745-840 Uygurlar

395 Hırıstıyan ―Ortodoks Bizans, Gregoryenlik, Gnostiklik, Nasturîlik, Süryânîlik…― ile Ortaçağ Hırıstıyan Avrupa―Katoliklik―;

632 İslâm ―Arap (Dört Halîfe Devri, Emevîler, Abbasîler), İran (Acem), Türk (Karahanlı–Selçuklu–Osmanlı), Hint (Mogul), Mağrip (Kuzey batı Afrika), Endülüs (Ispanya), Malay aralı (Açe, Cava)―;

 1. 819-1005 Sâmânîler
  1. Sâmânî hükümdarı İsmail b. Ahmed (892-907) 
 1. 1299-1922 Osmanlı İmparatorluğu
  1. Ertuğrul Gazi (Ö. 1281) Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası
  2. Osman Bey (1302-1324)
   1. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302
  3. Orhan Gazi (1324-1362)
   1. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)
  4. I. Murad (1362-1389)
  5. I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
   1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396)
   2. ⊗Ankara Muharebesi (1402)
  6. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
  7. I. Mehmed (1413-1421)
  8. II. Murad (1421-1444)
  9. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
  10. II. Murad (1446-1451)
  11.  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
   1. ⊗Otlukbeli Savaşı (1473)
  12. II. Bayezid (1481-1512)
  13. I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
   1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
   2. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
  14. I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
  15. II. Selim (1566-1574)
  16. III. Murad (1574-1595)
  17. III. Mehmed (1595-1603)
  18. I. Ahmed (1603-1617)
   1. Zitvatorok Antlaşması (1606) Osmanlılar’la Habsburglar arasında yapılan antlaşma.
  19. I. Mustafa (1622-1623)
  20. II. Osman (Genç) (1618-1622)
  21. I. Mustafa (1622-1623)
  22. IV. Murad (1623-1640)
  23. İbrahim (1640-1648)
  24. IV. Mehmed (1648-1687)
   1. ⊗Saint Gotthard Muharebesi (1 Ağustos 1664) Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan meydan savaşı.
   2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
  25. II. Süleyman (1687-1691)
  26. II. Ahmed (1691-1695)
  27. II. Mustafa (1695-1703)
   1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
  28. III. Ahmed (1703-1730)
   1. ⊗Prut Savaşı (1710-1711) Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaştır.
   2. Prut Antlaşması (1711) Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
  29. I. Mahmud (1730-1754)
  30. III. Osman (1754-1757)
  31. III. Mustafa (1757-1774)
   1. Çeşme Vak’ası (1770) Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
  32. I. Abdulhamid (1774-1789)
   1. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması (26 Temmuz 1774) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında.
  33. III. Selim (1789-1807)
   1. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791) 1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
   2. Nizâm-ı Cedîd (1792-1807) III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi.
  34. IV. Mustafa (1807-1808)
  35. II. Mahmud (1808-1839)
   1. Vak’a-i Hayriyye (17 Haziran 1826) Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
   2. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (1826) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
   3. Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan antlaşma.
   4. Jön Türkler
   5. Takvîm-i Vekāyi (1 Kasım 1831) Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
   6. Baltalimanı Muahedesi (16 Ağustos 1838)
   7. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
  36. Abdülmecid (1839-1861)
   1. Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Gülhane Hatttt-ı Hümayunu
   2. Londra Antlaşması (15 Temmuz 1840) Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında mukavelenâme.
   3. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
   4. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) Gayri müslimlere yeni haklar tanıyan hatt-ı hümâyun.
   5. Paris Antlaşması (30 Mart 1856) Kırım savaşını sona erdiren antlaşma.
  37. Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
   1. Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865-1876)
  38. V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
  39. II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
   1. Kānûn-ı Esâsî (Osmanlı Devleti Anayasası) (1876)
   2. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878)
   3. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
   4. I. Meclis-i Meb’ûsan (23 Aralık 1876)
   5. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.
   6. Çırağan Vak’ası (20 Mayıs 1878) Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
   7. İttihat ve Terakkî Cemiyeti (1889-1902)
   8. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
   9. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
   10. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
  40. V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
   1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş
   2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
   3. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
   4. 1912-1913 Osmanlı Trablusgarp ve Balkan Harbi Andlaşmaları
   5. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
   6. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
   7. Bâbıâli Baskını (23 Ocak 1913) Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi
   8. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
   9. ⊗Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916)
   10. Tehcir (1915) Bilhassa Ermeniler’in sevk ve iskânını ifade eden terim.
   11. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
  41. VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
   1. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
   2. ⊗Millî Mücadele (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
   3. Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.
   4. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 1. 1750-1794 Zend Hanedanı 

1776 Yeniçağ dindışı Batı Avrupa ―Yenidendoğuş (FrRenaissance) İtalyası, Aydınlanmacı–Positivcilik Fransası, Ticâretci(Fr Mercantilisme) Felemenk ile İngiltere, Dinî ıslâhâtcı (FrRéformation, Protestantisme) Almanya―;

1918 Yeniçağ İslam

 1. 1923 Türkiye Cumhuriyeti (29 Ekim 1923)
  1. Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) 1. Cumhurbaşkanı
   1. Mustafa İsmet İnönü (30 Ekim 1923-22 Kasım 1924)  1. Başbakan.
    1. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
   2. Mustafa İsmet İnönü (3 Mart 1925-1 Kasım 1937) Başbakan.
    1. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
    2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Boğazlar’ın statüsünü düzenleyen ve Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan antlaşma.
   3. Mustafa İsmet İnönü (10 Kasım 1938-8 Mayıs 1972) Başbakan.
  2. Mustafa İsmet İnönü (11 Kasım 1938-22 Mayıs 1950) 2. Cumhurbaşkanı.
   1. Mehmet Şemsettin Günaltay (16 Ocak 1949-22 Mayıs 1950) Başbakan.
  3. Celâl Bayar (22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) 3. Cumhurbaşkanı.
   1. Adnan Menderes (22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) Başbakan.
  4. Darbe Cemal Gürsel (27 Mayıs 1960-26 Ekim 1961) Devlet Başkanı.
   1. Cemal Gürsel (30 Mayıs 1960-7 Ekim 1961) Başbakan.
  5. Cemal Gürsel 26 Ekim 1961-28 Mart 1966) 4. Cumhurbaşkanı.
   1. Mustafa İsmet İnönü (20 Kasım 1961-20 Şubat 1965) Başbakan.
   2. Süleyman Sami Demirel (27 Ekim 1965-16 Mart 1971) Başbakan.
  6. Cevdet Sunay (28 Mart 1966-28 Mart 1973) 5. Cumhurbaşkanı.
   1. Süleyman Sami Demirel (27 Ekim 1965-16 Mart 1971) Başbakan.
  7. Fahri Sabit Korutürk (6 Nisan 1973-6 Nisan 1980) 6. Cumhurbaşkanı.
   1. Mustafa Bülent Ecevit (26 Ocak 1974-17 Kasım 1974) Başbakan.
   2. Süleyman Sami Demirel (31 Mart 1975-21 Haziran 1977) Başbakan.
   3. Mustafa Bülent Ecevit (21 Haziran 1977-21 Temmuz 1977) Başbakan.
   4. Süleyman Sami Demirel (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) Başbakan.
   5. Mustafa Bülent Ecevit (5 Ocak 1978-12 Kasım 1979) Başbakan.
   6. Süleyman Sami Demirel (12 Kasım 1979-12 Eylül 1980) Başbakan.
  8. Darbe Ahmet Kenan Evren (12 Eylül 1980-9 Kasım 1982) Devlet Başkanı.
  9. Ahmet Kenan Evren (9 Kasım 1982-9 Kasım 1989) 7. Cumhurbaşkanı.
   1. Turgut Özal (13 Aralık 1983-9 Kasım 1989) Başbakan.
  10. Turgut Özal (9 Kasım 1989-17 Nisan 1993) 8. Cumhurbaşkanı.
   1. Süleyman Sami Demirel (20 Kasım 1991-16 Mayıs 1993) Başbakan.
  11. Süleyman Sami Demirel (16 Mayıs 1993-16 Mayıs 2000) 9. Cumhurbaşkanı.
   1. Necmettin Erbakan (28 Haziran 1996-30 haziran 1997) Başbakan.
   2. Mustafa Bülent Ecevit (11 Ocak 1999-18 Kasım 2002) Başbakan.