• Devletler

    Afşarlar (1736-1795)

    Hânedân’ın kurucusu Nâdir, Horasan’daki Afşarlar’ın Kırklu oymağına mensup olup, adını Safevî Şahı II. Tahmasb (1722-1732) devrinde duyurmaya başlamıştır. 1722 yılında Afganistan’dan gelerek İran’ı istilâ ile başşehir Isfahan’ı ele geçiren Üveysîler’e karşı mücâdeleyi yürütmek üzere ortaya çıkan Nâdir, Üveysîler’den Eşref’i Damgan…