• Düşünce İnsanları

    Fahreddin er-Râzî (1150-1210)

    FAHREDDİN er-RÂZÎ فخر الدين الرازي Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö. 606/1210) Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eşʿarî âlimi. Tercih edilen görüşe göre 25 Ramazan 543 (6 Şubat 1149) tarihinde…