Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
 1. Ertuğrul Gazi (Ö. 1281) Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası
 2. Osman Bey (1302-1324)
  1. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302
 3. Orhan Gazi (1324-1362)
  1. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)
 4. I. Murad (1362-1389)
 5. I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
  1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396)
  2. ⊗Ankara Muharebesi (1402)
 6. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
 7. I. Mehmed (1413-1421)
 8. II. Murad (1421-1444)
 9. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
 10. II. Murad (1446-1451)
 11.  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
  1. ⊗Otlukbeli Savaşı (1473)
 12. II. Bayezid (1481-1512)
 13. I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
  1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
  2. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
 14. I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
 15. II. Selim (1566-1574)
 16. III. Murad (1574-1595)
 17. III. Mehmed (1595-1603)
 18. I. Ahmed (1603-1617)
  1. Zitvatorok Antlaşması (1606) Osmanlılar’la Habsburglar arasında yapılan antlaşma.
 19. I. Mustafa (1622-1623)
 20. II. Osman (Genç) (1618-1622)
 21. I. Mustafa (1622-1623)
 22. IV. Murad (1623-1640)
  1. ℘Itrî (1640-1712) Büyük Türk Bestekârı, Hattat, Şâir
 23. İbrahim (1640-1648)
 24. IV. Mehmed (1648-1687)
  1. ⊗Saint Gotthard Muharebesi (1 Ağustos 1664) Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan meydan savaşı.
  2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
 25. II. Süleyman (1687-1691)
 26. II. Ahmed (1691-1695)
 27. II. Mustafa (1695-1703)
  1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
 28. III. Ahmed (1703-1730)
  1. ⊗Prut Savaşı (1710-1711) Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaştır.
  2. Prut Antlaşması (1711) Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
 29. I. Mahmud (1730-1754)
 30. III. Osman (1754-1757)
 31. III. Mustafa (1757-1774)
  1. Çeşme Vak’ası (1770) Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
 32. I. Abdulhamid (1774-1789)
  1. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması (26 Temmuz 1774) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında.
 33. III. Selim (1789-1807)
  1. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791) 1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
  2. Nizâm-ı Cedîd (1792-1807) III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi.
 34. IV. Mustafa (1807-1808)
 35. II. Mahmud (1808-1839)
  1. Vak’a-i Hayriyye (17 Haziran 1826) Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
  2. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (1826) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
  3. Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan antlaşma.
  4. Jön Türkler
  5. Takvîm-i Vekāyi (1 Kasım 1831) Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
  6. Baltalimanı Muahedesi (16 Ağustos 1838)
  7. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
 36. Abdülmecid (1839-1861)
  1. Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Gülhane Hatttt-ı Hümayunu
  2. Londra Antlaşması (15 Temmuz 1840) Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında mukavelenâme.
  3. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
  4. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) Gayri müslimlere yeni haklar tanıyan hatt-ı hümâyun.
  5. Paris Antlaşması (30 Mart 1856) Kırım savaşını sona erdiren antlaşma.
 37. Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
  1. Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865-1876)
 38. V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
 39. II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
  1. Kānûn-ı Esâsî (Osmanlı Devleti Anayasası) (1876)
  2. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878)
  3. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
  4. I. Meclis-i Meb’ûsan (23 Aralık 1876)
  5. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.
  6. Çırağan Vak’ası (20 Mayıs 1878) Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
  7. İttihat ve Terakkî Cemiyeti (1889-1902)
  8. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
  9. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
  10. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
 40. V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
  1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş
  2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
  3. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
  4. 1912-1913 Osmanlı Trablusgarp ve Balkan Harbi Andlaşmaları
  5. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
  6. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
  7. Bâbıâli Baskını (23 Ocak 1913) Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi
  8. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
  9. ⊗Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916)
  10. Tehcir (1915) Bilhassa Ermeniler’in sevk ve iskânını ifade eden terim.
  11. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
 41. VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
  1. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
  2. ⊗Millî Mücadele (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
  3. Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.
  4. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)